Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 193

Data publikacji:
2014-01-14 15:08:04

Przedmiot: OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota


 1. Wymagania niezbędne :
 • obywatelstwo polskie
 • dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny , lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zwodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie , pedagogika specjalna lub studia wyższe na kierunku praca socjalna.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość oprogramowania MS Office
 • znajomość zagadnień związanych z projektami unijnymi , w szczególności projektami systemowymi realizowanymi w ramach POKL finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizowanie zadań wynikających z wdrażania projektu systemowego pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota” , w tym :
 • pisanie wniosków projektowych o dofinansowanie realizacji projektu
 • przygotowanie materiałów ( w tym PEFS) oraz ocena merytoryczna i rzeczowa projektu POKL
 • realizacja aktywnej integracji w ramach projektu POKL
 • zawieranie kontraktów socjalnych z osoba ubiegająca się o pomoc, w tym między innymi z Benificjentami Ostatecznymi projektu systemowego . Nadzór nad jego realizacją
 • praca socjalna z wykorzystaniem kontraktu socjalnego
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 • udzielanie informacji, wskazówek, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
 • opracowanie diagnozy indywidualnego przypadku i planowania odpowiednich form pomocy oraz stosowania właściwych metod i technik pracy socjalnej.
 • realizacja innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zleconych przez kierownika ośrodka zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenia.
 1. Wymagane dokumenty
 • życiorys ( CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ( dyplomy lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • kserokopie dokumentów poświadczające odbyte kursy, szkolenia itp.
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalające za zatrudnienie na stanowisku
 • zaświadczenie o niekaralności/ oświadczenie [Pobierz]

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Złota lub pocztą na adres urzędu w terminie do dnia. 28.01.2014 w kopercie o następującej adnotacji: „Nabór do GOPS – pracownik socjalny w ramach POKL„.


Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .Wszelkie informacje związane z naborem będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złota (http://www.gminazlota.pl/bip)i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Złotej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ),powinny być opatrzone klauzulą :” Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( DZ. U. Z 2002r. Nr 101,poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)


INFORMACJE DODATKOWE

Ilość miejsc: 1 pełny etat

czas trwania umowy : do dnia 31 grudnia 2014 roku( umowa na czas określony, poprzedzona umową na okres próbny 3 – mcy).

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1925
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2014-01-14 15:08:04
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2014-01-14 15:25:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu