Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 199

Data publikacji:
2014-10-24 12:07:44

Przedmiot: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZŁOTA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.


W ZAŁĄCZENIU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Treść przetargu:

Złota: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZŁOTA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer ogłoszenia: 354624 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561633, faks 41 3561648.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZŁOTA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. wynosi 1 365 452,95 kWh..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ, aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 0,7 GWh w skali roku. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw energii w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców złożony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ lub referencje)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 0,7 GWh w skali roku;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub drogą elektroniczna opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienie tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale III.4.3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego działu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1. niniejszego działu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby i kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku braku w ofercie w/w załącznika, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15% zamówienia, zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2016 r., cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. cena jednostkowa brutto ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminazlota.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć do dnia 04.11.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180A, 04 - 464 Warszawa, pok. nr 214..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

- Odpowiedzi znajdują się w pliku: http://www.bip.gminazlota.pl/pliki/odpowiedzi_na_pytania10.pdf

- Odpowiedź nr, 2: http://www.bip.gminazlota.pl/pliki/odpowiedzi2na_pytania_wykowawcow.pdf

Załączone pliki
siwz_energia.pdfsiwz_energia.pdf (siwz_energia.pdf - 871.558 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:09:12 Redaktor: Paweł Bochniak
zalacznikczniknr4.2dosiwzpelnomocnictwo.pdfzalacznikczniknr4.2dosiwzpelnomocnictwo.pdf (zalacznikczniknr4.2dosiwzpelnomocnictwo.pdf - 138.854 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:09:31 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr1dosiwz.pdfzalaczniknr1dosiwz.pdf (zalaczniknr1dosiwz.pdf - 127.944 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:09:48 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr2dosiwzformularzoferty.pdfzalaczniknr2dosiwzformularzoferty.pdf (zalaczniknr2dosiwzformularzoferty.pdf - 52.042 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:10:03 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr3dosiwzoswiadczenieospelnieniuwarunkow.pdfzalaczniknr3dosiwzoswiadczenieospelnieniuwarunkow.pdf (zalaczniknr3dosiwzoswiadczenieospelnieniuwarunkow.pdf - 42.477 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:10:38 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr4.1dosiwzzalaczniknr1doprojektuumowy.pdfzalaczniknr4.1dosiwzzalaczniknr1doprojektuumowy.pdf (zalaczniknr4.1dosiwzzalaczniknr1doprojektuumowy.pdf - 81.738 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:10:57 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr4dosiwzprojektumowysprzedazyenergiielektrycznej.pdfzalaczniknr4dosiwzprojektumowysprzedazyenergiielektrycznej.pdf (zalaczniknr4dosiwzprojektumowysprzedazyenergiielektrycznej.pdf - 87.72 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:11:25 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr5dosiwzoswiadczenieobrakupodstaw.pdfzalaczniknr5dosiwzoswiadczenieobrakupodstaw.pdf (zalaczniknr5dosiwzoswiadczenieobrakupodstaw.pdf - 42.73 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:11:43 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr6dooswiadczenieoprzynaleznoscidogrupykapitalowej.pdfzalaczniknr6dooswiadczenieoprzynaleznoscidogrupykapitalowej.pdf (zalaczniknr6dooswiadczenieoprzynaleznoscidogrupykapitalowej.pdf - 40.615 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:12:02 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr7dowykazwykonanychlubwykonywanychdostaw.pdfzalaczniknr7dowykazwykonanychlubwykonywanychdostaw.pdf (zalaczniknr7dowykazwykonanychlubwykonywanychdostaw.pdf - 38.285 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:12:20 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr8dosiwzpotwierdzenienalezytegowykonaniazamowienia.pdfzalaczniknr8dosiwzpotwierdzenienalezytegowykonaniazamowienia.pdf (zalaczniknr8dosiwzpotwierdzenienalezytegowykonaniazamowienia.pdf - 38.142 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:12:34 Redaktor: Paweł Bochniak
zalaczniknr9dosiwznformacjaopodwykonawstwie.pdfzalaczniknr9dosiwznformacjaopodwykonawstwie.pdf (zalaczniknr9dosiwznformacjaopodwykonawstwie.pdf - 36.896 KB)
Data publikacji: 2014-10-24 12:12:50 Redaktor: Paweł Bochniak
odpowiedzi_na_pytania10.pdfOdpowiedzi na pytania wykonawców (odpowiedzi_na_pytania10.pdf - 39.859 KB)
Data publikacji: 2014-10-28 18:27:19 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Odpowiedzi na pytania wykonawców
odpowiedzi2na_pytania_wykowawcow.pdfodpowiedzi2na_pytania_wykowawcow.pdf (odpowiedzi2na_pytania_wykowawcow.pdf - 53.079 KB)
Data publikacji: 2014-10-30 09:47:10 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Odpowiedź 2

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1391
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2014-10-24 12:07:44
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2014-10-24 12:13:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu