Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 209

Data publikacji:
2016-04-18 07:13:25

Przedmiot: Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA - Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów, Nieprowice, Pełczyska, Probołowice, Rudawa, Wojsławice, Wola Chroberska i Złota

Treść przetargu:

Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA - Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów, Nieprowice, Pełczyska, Probołowice, Rudawa, Wojsławice, Wola Chroberska i Złota
Numer ogłoszenia: 94482 - 2016; data zamieszczenia: 17.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561633, faks 41 3561648.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA - Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów, Nieprowice, Pełczyska, Probołowice, Rudawa, Wojsławice, Wola Chroberska i Złota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA - Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów, Nieprowice, Pełczyska, Probołowice, Rudawa, Wojsławice, Wola Chroberska i Złota Przedmiot zamówienia obejmuje podstawowe roboty przy realizacji 25 odcinków dróg dojazdowych w 10-ciu miejscowościach Gminy Złota łącznej długości 5 519 mb. polegające na: 1. Roboty przygotowawcze, 2. Podbudowy, 3. Nawierzchnie, 4. Pobocza, 5. Rowy, 6. Przepusty, Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz SSTWiOR..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł. ( Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie do 05-05-2016 r. do godz. 900 Wadium może być wnoszone: - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Pińczów O/Złota 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 - poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ oraz wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty o podobnym charakterze i każda z tych robót o wartości co najmniej 200 tys. zł.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ oraz wykazać, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum. 500 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Okres udzielenia gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy. 1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowani treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy brutto. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robot, oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji zamówienia w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku: a) wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), b) konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, c) konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, d) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robot budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp., e) wystąpienie siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, itp. f) wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę, g) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót, Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Zamawiający dopuszcza zamiany harmonogramu finansowo-rzeczowego w formie aneksu. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W miarę potrzeb oraz postępu robot, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota pok. Nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota pok. Nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia przewidziany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączone pliki
siwz_maledrogi16.pdfsiwz_maledrogi16.pdf (siwz_maledrogi16.pdf - 753.013 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:11:14 Redaktor: Paweł Bochniak
orientacja_maledrogi16.ziporientacja_maledrogi16.zip (orientacja_maledrogi16.zip - 41388.895 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:19:20 Redaktor: Paweł Bochniak
sst_maledrogi16.zipsst_maledrogi16.zip (sst_maledrogi16.zip - 233.093 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:27:49 Redaktor: Paweł Bochniak
Zalacznik_nr 3doSIWZ.docZalacznik_nr 3doSIWZ.doc (Zalacznik_nr 3doSIWZ.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:28:24 Redaktor: Paweł Bochniak
Zalacznik_nr 5doSIWZ.docZalacznik_nr 5doSIWZ.doc (Zalacznik_nr 5doSIWZ.doc - 99.328 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:33:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Zalacznik_nr 6doSIWZ.docZalacznik_nr 6doSIWZ.doc (Zalacznik_nr 6doSIWZ.doc - 872.448 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:33:31 Redaktor: Paweł Bochniak
Zalacznik_nr1doSIWZ.docZalacznik_nr1doSIWZ.doc (Zalacznik_nr1doSIWZ.doc - 56.32 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:33:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Zalacznik_nr2adoSIWZ.docZalacznik_nr2a_doSIWZ.doc (Zalacznik_nr2adoSIWZ.doc - 38.912 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:34:12 Redaktor: Paweł Bochniak
Zalacznik_nr2doSIWZ.docZalacznik_nr2doSIWZ.doc (Zalacznik_nr2doSIWZ.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:34:25 Redaktor: Paweł Bochniak
Zalacznik_nr4doSIWZ.docZalacznik_nr4doSIWZ.doc (Zalacznik_nr4doSIWZ.doc - 37.376 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:34:38 Redaktor: Paweł Bochniak
Zalacznik_nr7doSIWZ.docZalacznik_nr7doSIWZ.doc (Zalacznik_nr7doSIWZ.doc - 525.824 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:34:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 738
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2016-04-18 07:13:25
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2016-04-18 08:36:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu