Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 212

Data publikacji:
2016-08-12 10:37:23

Przedmiot: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 TYS. EURO na: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieprowice długości 200 mb.

Treść przetargu:

GPI-III.2710/4/16                                               

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 TYS. EURO 

na :

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieprowice długości 200 mb.

   Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w Gminie Złota oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Zamawiający

    Gmina Złota

     ul. Sienkiewicz 79

     28-425 Złota

     tel. (041) 356-16-01  fax 356-16-48

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieprowice długości 200 mb.

1.         Wykonanie podbudowy  i nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km. 0+000 do km 0+180      -   800,0 m2

2.         Wykonanie przepustu- zjazdu z kregów betonowych  fi 50 cm  z murkami czołowymi               -       5,0 mb

3.         Odmulenie istniejącego przepustu rurowego fi 60 cm – zamulenie 80 %                                      -       9,0 mb

4.         Odmulenie rowu wraz z umocnieniem skarp i dna płytami ażurowymi   na długości 180 mb       -   288,0 m2

   45233140-2   roboty drogowe

                                      45233142-6  roboty w zakresie naprawy dróg

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

                                     do  30-10-2016 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych

     warunków; 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu,  dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich nakładania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
     w  postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
  w  postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                

     do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
   w  postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ
    

d) sytuacji ekonomiczno – finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
     w  postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ  oraz wykazać, że wykonawca jest ubezpieczony

    od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

    z    przedmiotem zamówienia na kwotę  minimum. 500 000  zł.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

    spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)  Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ)

2)      Kopię opłaconej polisy, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że   

      Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  minimum. 500 000  zł.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

    przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do

    porozumiewania się z wykonawcami;

   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest : Włodzimierz Osiecki

     tel. 041 356-16-33 wewn. 19  

6. Wymagania dotyczące wadium;

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  1 000,00 zł.  ( Słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do 23-08-2016 r. do godz. 900

    Wadium może być wnoszone:

     - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

        BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

      - poręczeniach bankowych,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

        z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

        (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

7. Termin związania ofertą;

    Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert.

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego przedłużenia powyższego terminu

    do 60 dni za zgodą Wykonawców. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się

    wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

8.Opis sposobu przygotowania oferty:

    1) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    2) Oferta winna być sporządzona zgodnie z załączonym drukiem  zał. nr 1

    3) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych

        oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

    4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi

        w niniejszej SIWZ.

    5) Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

        Kserokopie muszą zawierać adnotacje „ za zgodności z oryginałem" i muszą być opatrzone   

        podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz

    6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających propozycje  rozwiązań

        alternatywnych lub wariantowych - oferty takie, jako sprzeczne z niniejszą SIWZ zostaną  

        odrzucone.

    7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    8) Do oferty, wykonawca winien dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane

        w niniejszej SIWZ

    9) Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku

        polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym

        atramentem oraz musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

  10) Oferta musi być czytelna. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

  11) Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w oryginale w językach obcych należy

         dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  12) Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu

         i umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych dopisków 

         między wierszami, fragmentów wymazanych ani nadpisanych poza niezbędnymi do poprawy.  

        W przypadku naniesienia poprawki powinna ona zostać parafowana przez osobę lub osoby 

         podpisujące ofertę.

  13) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod

         warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian

lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

  14) Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z wymaganymi załącznikami.

    Na ofertę składają się:

     1) Formularz Oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

                wymagana forma dokumentu - oryginał

2)      Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 4 SIWZ,

3)      Kosztorys ofertowy

           Załączniki składające się na ofertę muszą być wypełnione na formularzach Zamawiającego lub mogą być wypełnione na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, opisy kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

  15) Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej

nazwą i adresem wykonawcy.  Koperta winna być oznaczona:

 OFERTA :

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieprowice długości 200 mb.  

                          - Nie otwierać przed  23-08-2016   przed godziną 910

   W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia

   wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem

   otwarcia a w przypadku przesłania jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia

   w trakcie sesji otwarcia ofert.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

      Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego t.j. Urząd Gminy Złota  pok. Nr 8 

(sekretariat) do dnia  23-08-2016 do godz. 900           

      Oferty zostaną otwarte w dniu 23-08-2016 o godz. 910 , pok. nr 2 (świetlica)                                       

10. Sposób obliczenia ceny oferty:

1) W ofercie (formularz ofertowy) należy podać cenę oferty netto, podatek VAT i cenę brutto. 

    Kwota brutto musi być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia

     obejmujące zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji przetargowej.

      Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.

3) Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem

    sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu,

    a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

11. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.

          Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie

1.

Cena

100 %

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów spośród ofert nie odrzuconych ( punkty kryterium ceny  = oferta najkorzystniejsza

Nr kryterium

Kryterium

1.

Cena

(Cn  /C.of.b.) x 100  = ilość punktów

            gdzie:

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            90- procentowe znaczenie kryterium ceny

Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie wymogów dotyczących terminu i sposobu złożenia ofert, następnie spełnienie warunków wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do wykonawców spełniających w/w wymogi komisja dokona oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów w obu kryteriach.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w prawie zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy

12. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

      w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

      1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi

          wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby       i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w  kryterium oceny ofert        i łączną punktację,

2)      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne,

         3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

              podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

         4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

    2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,

        o których mowa w pkt 1 ppkt 1), na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń

        w swojej siedzibie.

    3. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik 

        nr 4 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach

    postępowania.

    4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą

        dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to

        nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

16.1  Warunki umowy.

     1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę

          z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

     2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie.

     3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej

          specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4)   Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Załączniki do SIWZ:

  1. Druk „FORMULARZ OFERTOWY”
  2. Oświadczenie  
  3. Przedmiar robót

4.    Wzór umowy

Załączone pliki
siwz_nieprowice0816.pdfsiwz_nieprowice0816.pdf (siwz_nieprowice0816.pdf - 145.545 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 10:38:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Orientacja_niepr16.docOrientacja_niepr16.doc (Orientacja_niepr16.doc - 674.304 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 10:39:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1102
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2016-08-12 10:37:23
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2016-08-12 10:40:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu