Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 215

Data publikacji:
2016-11-17 15:02:39

Przedmiot: Złota: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota.UWAGA!!! Informacja z otwarcia ofert w rozwinięciu.
UWAGA!!! Zmiana TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!


UWAGA!!! Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ. Stan 13.12.2016r.WAŻNE!!! Zestawienie rodzajów budynków!


- Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. - w rozwinięciu

- Pokrycia dachowe - w rozwinięciu

Treść przetargu:

Termin składania ofert/wniosków: 15-12-2016

Ogłoszenie nr 362943 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
Złota:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 345469
Data: 17/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Złota, Krajowy numer identyfikacyjny 29101087200000, ul. ul. Sienkiewicza  79, 28425   Złota, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 561 633, e-mail ug@gminazlota.pl, faks 413 561 648.
Adres strony internetowej (url): www.gminazlota.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 15/12/2016, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 20/12/2016, godzina: 10:30


Termin składania ofert/wniosków: 15-12-2016

Ogłoszenie nr 362853 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
Złota:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 345469
Data: 17/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Złota, Krajowy numer identyfikacyjny 29101087200000, ul. ul. Sienkiewicza  79, 28425   Złota, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 561 633, e-mail ug@gminazlota.pl, faks 413 561 648.
Adres strony internetowej (url): www.gminazlota.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca a) wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 miliona złotych brutto każda z nich.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca a) wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 złotych brutto każda z nich.


Ogłoszenie nr 345469 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.

Złota: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota, krajowy numer identyfikacyjny 29101087200000, ul. ul. Sienkiewicza  79, 28425   Złota, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 561 633, e-mail , faks 413 561 648. 
Adres strony internetowej (URL): www.gminazlota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
www.gminazlota.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
www.gminazlota.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Pisemnie zgodnie z Rozdziałem 7
Adres: 
Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota
Numer referencyjny: GPI.III.2710/5/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

II.5) Główny kod CPV: 09332000-5
Dodatkowe kody CPV:09331200-0, 71200000-0, 71300000-1, 71323100-9, 45311200-2, 45315300-1, 45311000-0, 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 4686574.07
Waluta: 
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 1 000 000,00zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca a) wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 miliona złotych brutto każda z nich. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi - co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) - co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) - co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) - co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) - co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza łącznie funkcji przez poszczególne osoby wskazane powyżej 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. 5.3 lit a-c.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składa¬nia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) f) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) g) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. h) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę 100 000 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty : 1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; 2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; 3) w przypadku zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. W przypadkach określonych w § 11 ust. 2 i 3 umowy, co do zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych; 4. Odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności: a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, b) w przypadku określonym w § 11 ust. 3 umowy o okres wykonania rozwiązań zamiennych. 5.Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia: 1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej, 2) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 3) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót; 6.Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 3, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i finansowym. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 15/12/2016, godzina: 10:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 Ogłoszenie nr 345614 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.

Złota: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 345469
Data: 17/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Złota, Krajowy numer identyfikacyjny 29101087200000, ul. ul. Sienkiewicza  79, 28425   Złota, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 561 633, e-mail ug@gminazlota.pl, faks 413 561 648. 
Adres strony internetowej (url): www.gminazlota.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II
Punkt: pkt 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota”. 2.1.1.Zakres tego zadania obejmuje roboty budowlane związane z dostawą i montażem 168 szt. mikroinstalacji - autonomicznych zestawów fotowoltaicznych z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci o łącznej mocy 761,88 kW. 2.1.2. W zakres robót wchodzi m.in.: I. Opracowanie dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy mikroinstalacji fotowoltaicznych obejmujący: • inwentaryzację budynków (w tym dokonanie oceny stanu technicznego budynków pod kątem ich wytrzymałości na obciążenie) i terenów przeznaczonych do montażu mikro-instalacji, przeprowadzenie analizy najefektywniejszej lokalizacji mikroinstalacji; • sprawdzenie założeń techniczno-technologicznych; • uzyskanie warunków technicznych lub uzgodnień od gestorów istniejącego uzbrojenia infrastrukturalnego w przypadku gdy wystąpi taka konieczność; • przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym oraz z użytkownikiem (właścicielem nieruchomości) warunków wyjściowych do projektowania, które będą podstawą dalszych prac projektowych obejmujące m.in. rozwiązania projektowe wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość i parametry techniczne przyjętych do użycia urządzeń i materiałów; opracowanie indywidualnych, dopasowanych do potrzeb użytkowników (właścicieli nieruchomości) dokumentacji projektowych w języku polskim, odrębnych dla każdej mikroinstalacji i ich uzgodnienie z użytkownikiem (właścicielem nieruchomości), inspektorem nadzoru oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego; • uzyskanie w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacje projektowe decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa oraz innych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: opinii, uzgodnień rzeczoznawców, gestorów sieci i jednostek administracji, materiałów geodezyjnych (o ile będą potrzebne) oraz dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych w nie zbędnym zakresie. II. Roboty budowlane. W zakres prac budowlanych wchodzi wykonanie kompletnych mikroinstalacji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, po uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń, wymaganych pozwoleń oraz dostosowanie istniejących instalacji do prawidłowego współdziałania z wykonaną instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac towarzyszących, w tym w szczególności: • przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i Użytkownika (właściciela nieruchomości) placów budowy i przygotowanie miejsca pod montaż mikroinstalacji, • ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu mikroinstalacji do wpięcia w istniejące instalacje; • montaż mikroinstalacji; • wykonanie połączenia z instalacją elektroenergetyczną obiektu; • wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do mikroinstalacji, • wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków; • wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody; • zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów elektrycznych; •wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, •przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót,; • uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych instalacji na poszczególnych nieruchomościach; • opracowanie odrębnie dla każdej mikroinstalacji operatu odbiorowego z wykonanej mikroinstalacji (w 2 egz.) zawierającego: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 3 egz.), w przypadku konieczności jej wykonania; • opracowanie odrębnie dla każdej mikroinstalacji szczegółowej instrukcji obsługi mikroinstalacji (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji); • przygotowanie zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej - w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; • przeprowadzenie szkolenia użytkowników instalacji w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych mikroinstalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu; • wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji.  


 - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.1 - w rozwinięciu.


 - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.2 - w rozwinięciu.


  - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.3 - w rozwinięciu.


  - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.4 - w rozwinięciu.


 - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.5 - w rozwinięciu


  - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.6 - w rozwinięciu


   - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.7 - w rozwinięciu


 - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.8 - w rozwinięciu


   - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.9 - w rozwinięciu


  - Pokrycia dachowe [Pobierz]


  - DOKUMENTACJA TECHNICZNA po zmianach – stan na 07-12-2016


   - SIWZ po zmianach 7.12.2016r.


    - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.10 - w rozwinięciu


    - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.11 - w rozwinięciu


  - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.12 - w rozwinięciu


- SIWZ po zmianach 9.12.2016r.


  - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.13 - w rozwinięciu


 - SIWZ po zmianach 13.12.2016r.


   - Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.14 - w rozwinięciu


- Zestawienie rodzajów budynków


- Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.15 - w rozwinięciu


 - Informacja z otwarcia ofert [Zobacz]

Załączone pliki
siwz17112016.docSIWZ 17.11.2016r. (siwz17112016.doc - 748.544 KB)
Data publikacji: 2016-11-17 15:03:13 Redaktor: Paweł Bochniak
do_dok_technicznej_wymagania_inwertery_zal1.pdfWymagania inwertery (zał.2) (do_dok_technicznej_wymagania_inwertery_zal1.pdf - 53.919 KB)
Data publikacji: 2016-11-17 15:04:02 Redaktor: Paweł Bochniak
dokumentacjatechnicznazalnr8_pfu.pdfDokumentacja techniczna zal. nr.1 (dokumentacjatechnicznazalnr8_pfu.pdf - 321.605 KB)
Data publikacji: 2016-11-17 15:05:00 Redaktor: Paweł Bochniak
odpowiedzi221116.pdfZapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu_1 (odpowiedzi221116.pdf - 831.774 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 13:03:41 Redaktor: Paweł Bochniak
20161201.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-01_3 (20161201.pdf - 1431.75 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 11:00:20 Redaktor: Paweł Bochniak
201612012.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-01 cz.4 (201612012.pdf - 581.657 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 11:00:45 Redaktor: Paweł Bochniak
201612013.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-01 cz.5 (201612013.pdf - 509.137 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 11:01:08 Redaktor: Paweł Bochniak
201612018.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-01_6 (201612018.pdf - 519.167 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 08:41:08 Redaktor: Paweł Bochniak
201612072.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-01_7 (201612072.pdf - 1008.505 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 17:17:26 Redaktor: Paweł Bochniak
201612074.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-01_8 (201612074.pdf - 563.393 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 17:17:37 Redaktor: Paweł Bochniak
201612076.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-01_9 (201612076.pdf - 491.481 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 17:17:47 Redaktor: Paweł Bochniak
pokrycia_dachowe.docPokrycia dachowe (pokrycia_dachowe.doc - 295.936 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 17:17:59 Redaktor: Paweł Bochniak
3dokumentacjatechnicznazalnr8_3.docDOKUMENTACJA TECHNICZNA po zmianach – stan na 07-12-2016 (3dokumentacjatechnicznazalnr8_3.doc - 954.88 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 17:30:07 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: DOKUMENTACJA TECHNICZNA po zmianach – stan na 07-12-2016
siwzpozmianach07122016.docSIWZ po zmianach 7.12.2016r (siwzpozmianach07122016.doc - 745.472 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 17:40:45 Redaktor: Paweł Bochniak
201612078.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-01_10 (201612078.pdf - 8150.02 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 17:42:05 Redaktor: Paweł Bochniak
2016120812.pdf- Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.11 (2016120812.pdf - 4346.074 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 13:43:43 Redaktor: Paweł Bochniak
201612092.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-09 (201612092.pdf - 729.213 KB)
Data publikacji: 2016-12-09 08:59:33 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_po_zmianach091220162.docSIWZ po zmianach 09.12.2016r. (siwz_po_zmianach091220162.doc - 744.96 KB)
Data publikacji: 2016-12-09 09:46:48 Redaktor: Paweł Bochniak
siwzpozmianach131220161.docSIWZ po zmianach 13.12.2016r. (siwzpozmianach131220161.doc - 744.96 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 14:14:24 Redaktor: Paweł Bochniak
201612138.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-13 (201612138.pdf - 772.906 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 14:14:54 Redaktor: Paweł Bochniak
2016121421.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-14 (2016121421.pdf - 699.969 KB)
Data publikacji: 2016-12-14 10:58:55 Redaktor: Paweł Bochniak
zestawieniebudynkow_pokryci_dachowe.doczestawienie budynkow_pokrycia_dachowe.doc (zestawieniebudynkow_pokryci_dachowe.doc - 250.88 KB)
Data publikacji: 2016-12-14 11:03:45 Redaktor: Paweł Bochniak
2016121622.pdfOdpowiedzi na pytania 2016-12-16 (2016121622.pdf - 2480.971 KB)
Data publikacji: 2016-12-16 10:39:38 Redaktor: Paweł Bochniak
informacja_o_fotowoltaice.pdfInformacja z otwarcia ofert fotowoltaika (informacja_o_fotowoltaice.pdf - 42.443 KB)
Data publikacji: 2016-12-21 09:25:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 5841
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2016-11-17 15:02:39
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2016-11-17 15:11:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu