Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 230

Data publikacji:
2018-04-10 12:22:50

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

Treść przetargu:

Złota, 10.04.2018r.

Wójt Gminy Złota ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

1.      Opis przedmiotu przetargu

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Złota,  działka nr  358/2,

L. p.

Gatunek drzewa

Ilość

Obwód pnia na wysokości 130 cm

 Minimalna cena brutto w zł.

1

Topola

1

270 cm

270

2

Topola

1

300 cm

300

3

Topola

1

320 cm

320

4

Topola

1

340 cm

340

5

Topola

1

350 cm

350

6

Topola

1

360 cm

360

7

Topola

1

370 cm

370

8

Topola

1

380 cm

380

9

Topola

1

400 cm

400

10

Jesion

1

120 cm

180

11

Jesion

1

150 cm

225

12

Jesion

1

200 cm

300

13

Jesion

1

250 cm

375

14

Jesion

1

300 cm

450

 

 

 

 

 

Razem:

14 szt.

 

 

Chroberz działka nr 1067 

L. p.

Gatunek drzewa

Ilość

Obwód pnia na wysokości 130 cm

cena brutto

1

Jesion

1

200 cm

300

Razem:

1szt.

 

 

oraz Miernów działka nr 387/4

L. p.

Gatunek drzewa

Ilość

Obwód pnia na wysokości 130 cm

cena brutto

1

Jesion

1

200 cm

300

Razem:

1szt.

 

 

Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone  w ogłoszeniu.

3.      Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.

4.       Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.

5.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem – „Oferta – zakup drewna na pniu - Złota” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79   w terminie do 24 kwietnia 2018r.  do godz. 10:00.

6.      Oferta musi być podpisana przez oferenta osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

7.      Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

8.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2018r.  o godz. 10:15 w świetlicy Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 79.

9.      Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie – 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

10.  Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty :

- zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

- wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

- uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).

11.  Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

12.  Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.

13.  Wszelkich wyjaśnień udziela Robert Bystrzanowski Tel. 41 35 61 601 wew. 16 w dniach od poniedziałki do piątku od 7:30 do 15:30.

14.  Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

(-)Wójt Gminy Złota

Załączone pliki
formularz_umowa_drzewa0418.docxFormularz ofertowy, umowa (formularz_umowa_drzewa0418.docx - 24.327 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 12:26:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 987
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2018-04-10 12:22:50
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2018-04-10 12:28:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu