Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 234

Data publikacji:
2018-06-28 17:57:50

Przedmiot: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnychInformacja o otwarciu ofert

Treść przetargu:

Ogłoszenie nr 580906-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. 

Gmina Złota: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota, krajowy numer identyfikacyjny 29101087200000, ul. ul. Sienkiewicza  79 28425   Złota, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 561 633, e-mailug@gminazlota.pl, faks 413 561 648
Adres strony internetowej (URL): www.gminazlota.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
www.gminazlota.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.gminazlota.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych 
Numer referencyjny: GPI.III.2710.7.18 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych” 2) Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo zgodnie ze złożoną dyspozycją Zamawiającego. Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej, przyjmuje się, że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 20.07.2018 r. Kredyt konsolidacyjny nie wpłynie na rachunek Gminy Złota, Wykonawca udzielający kredytu dokona całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bezpośrednio na konta banków, wobec których zamawiający posiada takie zobowiązania nie później niż do dnia 20.07.2018 r. Zobowiązania podlegające konsolidacji: 1) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie wg umowy Nr KR-12-01118 z dnia 28.12.2012 roku – kwota objęta konsolidacją 180 000,00 zł, 2) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie wg umowy Nr KR-16-00749 z dnia 14.12.2016 roku – kwota objęta konsolidacją 820 000,00 zł, 3/ obligacje komunalne wyemitowane przez DNB Bank Polska S.A. Warszawa według umowy z dnia 09 grudnia 2009 r.– kwota objęta konsolidacją 700 000,00 zł . 3) Spłata kredytu nastąpi w latach 2019 - 2027 w 36 ratach: I rata kapitałowa do 31.03.2019 r. - 26 985,00 zł II rata kapitałowa do 30.06.2019 r. - 26 985,00 zł III rata kapitałowa do 30.09.2019 r. - 26 985,00 zł IV rata kapitałowa do 31.12.2019 r. - 26 985,00 zł V rata kapitałowa do 31.03.2020 r. - 17 900,00 zł VI rata kapitałowa do 30.06.2020 r. - 17 900,00 zł VII rata kapitałowa do 30.09.2020 r. - 17 900,00 zł VIII rata kapitałowa do 31.12.2020 r. - 17 900,00 zł IX rata kapitałowa do 31.03.2021 r. - 18 345,00 zł X rata kapitałowa do 30.06.2021 r. - 18 345,00 zł XI rata kapitałowa do 30.09.2021 r. - 18 345,00 zł XII rata kapitałowa do 31.12.2021 r. - 18 345,00 zł XIII rata kapitałowa do 31.03.2022 r. - 32 020,00 zł XIV rata kapitałowa do 30.06.2022 r. - 32 020,00 zł XV rata kapitałowa do 30.09.2022 r. - 32 020,00 zł XVI rata kapitałowa do 31.12.2022 r. - 32 020,00 zł XVII rata kapitałowa do 31.03.2023 r. - 62 500,00 zł XVIII rata kapitałowa do 30.06.2023 r. - 62 500,00 zł XIX rata kapitałowa do 30.09.2023 r. - 62 500,00 zł XX rata kapitałowa do 31.12.2023 r. - 62 500,00 zł XXI rata kapitałowa do 31.03.2024 r. - 62 500,00 zł XXII rata kapitałowa do 30.06.2024 r. - 62 500,00 zł XXIII rata kapitałowa do 30.09.2024 r. - 62 500,00 zł XXIV rata kapitałowa do 31.12.2024 r. - 62 500,00 zł XXV rata kapitałowa do 31.03.2025 r. - 62 500,00 zł XXVI rata kapitałowa do 30.06.2025 r. - 62 500,00 zł XXVII rata kapitałowa do 30.09.2025 r. - 62 500,00 zł XXVIII rata kapitałowa do 31.12.2025 r. - 62 500,00 zł XXIX rata kapitałowa do 31.03.2026 r. - 62 500,00 zł XXX rata kapitałowa do 30.06.2026 r. - 62 500,00 zł XXXI rata kapitałowa do 30.09.2026 r. - 62 500,00 zł XXXII rata kapitałowa do 31.12.2026 r. - 62 500,00 zł XXXIII rata kapitałowa do 31.03.2027 r. - 79 750,00 zł XXXIV rata kapitałowa do 30.06.2027 r. - 79 750,00 zł XXXV rata kapitałowa do 30.09.2027 r. - 79 750,00 zł XXXVI rata kapitałowa do 31.12.2027 r. - 79 750,00 zł Jeżeli termin spłaty raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na ostatni dzień roboczy przed terminem płatności. Spłata ostatniej raty kredytu przypada do dnia 31.12.2027 r. 4) Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M + marża banku, WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego dzień spłaty odsetek. - celem przygotowania oferty Wykonawca winien przyjąć stawkę WIBOR 3 M na dzień 20.06.2018 r w wysokości 1,70% 5) Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca od wykorzystanej kwoty kredytu, według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w trakcie trwania umowy. Pierwsza spłata odsetek nastąpi we wrześniu 2018 r. 6) Prowizja 0% od kwoty uruchomionego kredytu. 7) Stała marża banku nie podlega zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej lub późniejszej spłaty poszczególnych rat kredytu jak również spłaty rat kredytu w innych wysokościach i terminach niż określone w „Harmonogramie spłaty kredytu konsolidacyjnego” oraz wcześniejszej spłaty całości kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 7) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. 8) Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych. 
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2027-12-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający uzna , że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawca posiada: - Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Prawo Bankowe 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy żadnych dokumentów
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy żadnych dokumentów 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy żadnych dokumentów
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy żadnych dokumentów
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
Czas na uruchomienie kredytu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-07-10, godzina: 10:30
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Informacja o otwarciu ofert [pdf]

Załączone pliki
siwz_kredyt_kons0618.docSIWZ (siwz_kredyt_kons0618.doc - 796.16 KB)
Data publikacji: 2018-06-28 17:59:30 Redaktor: Paweł Bochniak
zal6_dokumentyfinansowe.docxZałącznik nr 6 (zal6_dokumentyfinansowe.docx - 13.993 KB)
Data publikacji: 2018-06-28 17:59:39 Redaktor: Paweł Bochniak
otwarcie_kredyt18.pdfOtwarcie ofert bank (otwarcie_kredyt18.pdf - 30.395 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 12:14:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 524
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2018-06-28 17:57:50
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2018-06-28 18:01:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu