Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 25

Data publikacji:
2005-03-11 08:04:16

Przedmiot: Transport kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Złota w 2005 r.

Treść przetargu:
GMINA ZŁOTA ZŁOTA 109 28-425 ZŁOTA Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys.EURO. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, 28-425 Złota tel 356-16-33 Fax 356-16-48. Przedmiotem zamówienia jest Transport kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Złota w 2005 r. Mieszanka kruszywa 0 – 63 mm. - 2500 ton Tłuczeń 31,5 – 63 mm - 1500 ton Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia ofert uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –01 maj 2005 – 31 grudzień 2005 sukcesywnie w miarę potrzeb. Warunki udziału w postępowaniu: 1. złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ 2. posiadanie samochodów z rozładunkiem na pobocza Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy: 1. Wypełniony druk OFERTA , stanowiący załącznik do specyfikacji 2. Oświadczenie oferenta 3. Wykaz posiadanego sprzętu - samochodów Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest : Włodzimierz Osiecki pokój Nr 9 tel. 356-16-33 wewn. 19. Zamawiający nie wymaga składania wadium . Sposób obliczenia ceny oferty: W ofercie należy podać cenę za 1tono-kilometr dostarczonego kruszywa . Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 % Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły: (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej 100 - wskaźnik stały 100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego do dnia 30-03-2005 roku do godz. 1100 Urząd Gminy Złota Złota 109 28-426 Złota pok. Nr 8 oraz oznakowane następująco: OFERTA - Transport kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Złota w 2005 roku. i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta. Oferty zostaną otwarte w dniu 30-03-2005 r. o godz. 1110 w pok. Nr 2 (świetlica) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3781
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-03-11 08:04:16
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2005-03-11 08:04:16
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-03-30 12:08:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu