Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 53

Data publikacji:
2006-09-29 15:03:58

Przedmiot: Zakup i dostawa węgla i miału do Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotej, oraz szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Złota

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

nazwa zamówienia:

 

Zakup i dostawa  węgla i miału  do Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotej,

oraz szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Złota

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gmina Złota

 28-425 Złota

 

  2) Określenie trybu zamówienia:

  przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlota.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- zakup i dostawa  węgla i miału  do Samorządowego Zespoły Opieki Zdrowotnej w Złotej, oraz szkół i placówek  oświatowych z terenu Gminy Złota

     węgiel kamienny  orzech - o wartości 30 000 Kcl    -   70 t

     miał węglowy                 - o wartości 23 000 Kcl    -  340 t

 

- Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

10000000-3 - węgiel kamienny i inne produkty powstałe na bazie węgla,

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

wymagany termin wykonania zamówienia - sezon grzewczy 2006/2007

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- Spełnili wymagania określone w SIWZ.

b) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

   - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

c) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

 

8) Informacja na temat wadium:

Nie wymaga się wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Złotej

28-425 Złota

sekretariat do dnia 2006-10-16 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Złotej

28-425  Złota

Pokój nr 2 dnia 2006-10-16 o godz. 10:05.

                         

12) termin związania ofertą

      okres 30 dni , tj. do dnia 2006-10-16

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

      nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się

 

http://gminazlota.pl/bip/pliki/SPEC_OP_06.pdf

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2894
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2006-09-29 15:03:58
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2006-09-29 15:03:58
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2006-10-16 14:48:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu