Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 54

Data publikacji:
2006-10-23 11:28:25

Przedmiot: Zabudowa gaśnicza średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na dodwoziu star 1142 dla OSP Pełczyska

Treść przetargu:

GPI-III-3410/21/06

OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNA

W  PEŁCZYSKACH

28-425 ZŁOTA

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys.EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie

 Urzędu Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel  (041)  356-16-33  Fax 356-16-48,

oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

Przedmiotem zamówienia jest: Zabudowa gaśnicza średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu STAR 1142 dla OSP  Pełczyska      CPV  34144210

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15 grudnia    2006 r

Warunki udziału w postępowaniu: 

1.        złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ

2.        spełnienie przez wykonawcę warunków określonych  w art. 22 i 24 ustawy PZP

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  w dokumentach

i oświadczeniach, o których mowa w w pkt. IX SIWZ, dołączonych do oferty.Z treści załączonych dokumentów

i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie  wymaganych dokumentów  będzie możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców  w określonym  przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. 

Do porozumiewania się z wykonawcami  upoważniony jest :

                Włodzimierz Osiecki  pokój Nr 9 tel. 356-16-33 wewn. 19.

 Zamawiający nie wymaga składania wadium

.Sposób obliczenia ceny oferty: 

Cenę  oferty należy wyliczyć w oparciu o  szczegółowy opis techniczny stanowiący zał. Nr 1 do SIWZ oraz sporządzony na jego podstawie   szczegółowy kosztorys.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

                Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

                (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

                Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

                C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

                100  - wskaźnik stały

                100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco:

OFERTA- Zabudowa gaśnicza średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 1142 dla OSP Pełczyska  w siedzibie Urząd Gminy Złota  Złota 109 , 28-425 Złota pok. Nr 8 – sekretariat 

do dnia 31-10-2006 roku do godz. 1000   i opatrzonym  nazwą i dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 31-10-2006 r. o godz. 1010 w pok. Nr 2 (świetlica)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie  aukcji elektronicznej.

 

*Specyfikacja przetargu [Pobierz]

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3091
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2006-10-23 11:28:25
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2006-10-23 11:28:25
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2006-11-02 08:18:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu