Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 58

Data publikacji:
2007-02-21 15:03:26

Przedmiot: Transport kruszywa do remontu dróg w 2007 r.

Treść przetargu:

GMINA  ZŁOTA

ZŁOTA 109

28-425 ZŁOTA

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys.EURO.

Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie

internetowej Gminy Złota  www.gminazlota.pl/bip

 Przedmiotem zamówienia jest:

Transport kruszywa do remontu dróg  w 2007 r.

CPV-60122130-9

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia –1 kwietnia  2007 –    15 grudzień  2007

 -  sukcesywnie w miarę  potrzeb.

Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

            - posiadają  samochody z rozładunkiem na pobocza (zestaw min. 24 t. )

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia”  na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

                        (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

                        Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

                        C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

                        100  - wskaźnik stały

                        100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Złota, Złota 109,  28-425 Złota, pok. Nr 8 do dnia 12-03-2007 roku do godz. 1000

oznakowanym następująco: OFERTA –  Transport  kruszywa  do remontu dróg   w 2007 roku.

Oferty zostaną otwarte w dniu 12-03-2007 r. o godz. 1010 w pok. Nr 2 (świetlica)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie  aukcji elektronicznej.

 

 

Specyfikacja [pobierz]

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2906
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2007-02-21 15:03:26
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2007-02-21 15:03:26
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2007-03-19 12:19:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu