Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 65

Data publikacji:
2007-07-12 15:00:04

Przedmiot: Remont drogi gminnej Nieprowice – granica gminy-Zagość dł. 1255m. I etap – remont odcina od km 0+225 do km 0+800
i od km 0+900 do km 1+310 - łączna długość 985 m

Treść przetargu:

GPI-III-3410/10/07

GMINA  ZŁOTA

ZŁOTA 109

28-425 ZŁOTA

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyzej 14 tys.EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

 t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

Przedmiotem zamówienia jest:  Remont drogi  gminnej nr 1574007 Nieprowice –granica gminy- Zagość na odc. dł. 985 m.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 30.09.2007 r.

Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

Zamawiający nie wymaga składania wadium

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - wskaźnik stały

            100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco: OFERTA : Remont drogi  gminnej nr 1574007 Nieprowice –granica gminy- Zagość na odc. dł. 985 m. w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 ,

 28-425 Złota, pok.  Nr 8 – sekretariat   do dnia 08-08-2007 roku do godz. 1000 opatrzonym  nazwą  i  dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 08-08-2007 r. o godz. 1010 w pok. Nr 2 (świetlica)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.

 

- Specyfikacja [Pobierz]

- Orientacja [Pobierz]
- Lokalizacja_mapka [Pobierz]

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2655
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2007-07-12 15:00:04
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2007-07-12 15:00:04
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2007-08-30 16:58:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu