Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 79

Data publikacji:
2009-02-12 14:47:36

Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+239 do km 5+155 długości 2916 m. CPV- 45233140-2, 45233142-6.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/1/09

 

GMINA  ZŁOTA

ZŁOTA 109

28-425 ZŁOTA

Tel. 041 3561601

Strona internetowa  www. gminazlota.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

 t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

Przedmiotem zamówienia jest:  Przebudowa drogi gminnej Nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+239 do km 5+155 długości 2916 m.

                                   CPV- 45233140-2,    45233142-6

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 30.07.2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
   innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
   zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 
Zamawiający nie wymaga składania wadium
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %
 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:
 (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów
 Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
 C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej
 100  - procentowe znaczenie kryterium ceny

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco: OFERTA : Przebudowa drogi gminnej Nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+239 do km 5+155 długości 2916 m.. w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok.  Nr 8 – sekretariat   do dnia 05-03-2009 roku do godz. 1000 opatrzonym  nazwą  i  dokładnym adresem oferenta.
Oferty zostaną otwarte w dniu 05-03-2009 r. o godz. 1010 w pok. Nr 2 (świetlica)
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 12-02-2009 Nr ogłoszenia  26610-2009

--------

- SIWZ [pobierz]
- SST [pobierz]

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2037
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-02-12 14:47:36
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2009-02-12 14:47:36
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-03-05 14:44:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu