Wersja do druku

Zamawiający:

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 88

Data publikacji:
2009-04-20 12:47:33

Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTEJ.


UWAGA!ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Treść przetargu:

GMINA  ZŁOTA

ZŁOTA 109

28-425 ZŁOTA

Tel. 041 3561601

Strona internetowa  www. gminazlota.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

 t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

Przedmiotem zamówienia jest:  BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTEJ

 CPV: 45000000; 45111200-0; 45262310-7; 45262400-5; 45262522-6; 45421141-4; 45431000-7; 45410000-4;45442100-8;45422100-2;45112720-8; 45261200-6; 45320000-6; 45410000-4; 453111100-1; 45311200-2; 45314000-1; 45330000-9

Lokalizacja zamówienia: Gmina Złota, miejscowość Złota, działki nr 341/8

Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: projekty budowlane, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 30.09.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

   innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania

   zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- udokumentują, że w okresie ostatnich pięciu  lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności

   jest  krótszy –  w  tym  okresie  należycie  i  rzetelnie  wykonali roboty budowlane

   polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż

  1.500.000 zł. brutto każda porównywalna z  robotami będącymi przedmiotem niniejszego

   zamówienia.

   Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień.

   W przypadku składania  oferty  przez  podmioty  wspólne, warunek musi spełnić co

    najmniej  jeden podmiot. 

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

Zamawiający wymaga wniesienia  wadium  na  kwotę 100.000 zł. ( słownie sto tysięcy złotych ), dokonanej w formie zgodnej z ustawą PZP

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

 

            (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco: OFERTA : BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTEJ  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,  Złota 109, 28-425 Złota, pok.  Nr 8 – sekretariat   do dnia 21-05-2009 roku do

godz. 1000 opatrzonym nazwą i dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 21-05-2009 r. o godz. 1010 w pok. Nr 2 (świetlica)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.

Inwestycja współfinansowana ze środków UE – RPO woj. świętokrzyskiego

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach  określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 20-04-2009 Nr ogłoszenia 111772-2009

------------------------

  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.1 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 9.46 MB
  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.2 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 9.67 MB
  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.3 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 7.15 MB
  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.4 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 8.45 MB
  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.5 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 9.39 MB
  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.6 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 8.70 MB
  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.7 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 0.86 MB
  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.8 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 8.33 MB
  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.9 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 8.60 MB
  • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa, cz.10 [Pobierz] - pliki spakowane programem Zip, wielkość pliku do pobrania 7.69 MB

UWAGA!

Usunięto plik "Modernizacja kotłowni - przedmiar robót" (podwójnie zamieszczony), w miejsce właściwy plik "Przedmiar Branża Sanitarna Kotłownia (technologia) - przedmiar" [Pobierz]

--------------------------------------

ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

                                                                                       Złota dnia 2009.05.14

 

Znak:GPI-I-3410/9/09

 

  

                                                       Do………………………………..

                                                           …………………………………

 

 

                   W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ dla przetargu pn. Budowa Hali Sportowej Przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej, Urząd Gminy w Złotej wyjaśnia co następuje:

 

Pyt 1.

W projekcie dotyczącym konstrukcji dachu hali projektant temat zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji odnosi do nieistniejącego załącznika Nr. 1. Prosimy o wyjaśnienie powyższej kwestii.

 

Odp.

Urząd Gminy w Złotej przesyła w załączeniu załącznik Nr. 1 do projektu w sprawie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.


- Zabezpieczenia antykorozyjne [Pobierz1] [Pobierz2]

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

WAŻNE - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  W PRZETARGU "BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTEJ".

 

Na podstawie artykułu 38, ust.6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2005 roku (Dz.U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Gmina Złota przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert do 
27-05-2009r. , godz. 10:00 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Złota,  Złota 109, 28-425 Złota, pok.  Nr 8 – sekretariat.

Oferty zostaną otwarte w dniu 27-05-2009 r. o godz. 1010 w pok. Nr 2 (świetlica)

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 8569
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-04-20 12:47:33
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-04-20 12:47:33
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-10 14:56:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu