Wersja do druku

Zamawiający:

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 93

Data publikacji:
2009-05-15 12:10:01

Przedmiot: ZADANIE Nr. 1. Remont zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia w Chrobrzu

ZADANIE Nr .2. Remont placu postojowego obok sklepu w Złotej (Centrum Ogrodnicze)

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/11 i 12/09

 

GMINA  ZŁOTA

ZŁOTA 109

28-425 ZŁOTA

Tel. 041 3561601

Strona internetowa  www. gminazlota.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

 t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

Przedmiotem zamówienia jest: 

ZADANIE Nr. 1. Remont zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej i Ośrodku

                                  Zdrowia w Chrobrzu

                                        CPV -  45233140-2,   45233142-6

ZADANIE Nr .2. Remont placu postojowego obok sklepu w Złotej (Centrum

                                  Ogrodnicze)

                                  CPV -  45233140-2,   45233142-6

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 15.08.2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

   innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania

   zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

Zamawiający nie wymaga składania wadium

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów .

Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco:

OFERTA : Remont zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia w Chrobrzu

OFERTA : Remont placu postojowego obok sklepu w Złotej (Centrum Ogrodnicze)

 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,  Złota 109, 28-425 Złota, pok.  Nr 8 – sekretariat   do dnia  04-06-2009 roku do godz. 900 opatrzonym  nazwą    i  dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 30-04-2009 r.  o godz. 910 w pok. Nr 2 (świetlica)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

SIWZ[pobierz]

SIWZ[pobierz]

SST [pobierz]

SST [pobierz]

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2411
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-05-15 12:10:01
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2009-05-15 12:10:01
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-18 09:05:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu