Uchwały z 2004 R
Uchwały z 2004 R

Załączone pliki:
UchwalaI2-2004 (UchwalaI2-2004.pdf - 172.944 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 13:24:10 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok.
UchwalaI1-2004 (UchwalaI1-2004.pdf - 122.582 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:00:35 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie planu prac Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2004 rok
UchwalaI3-2004 (UchwalaI3-2004.pdf - 12.563 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:03:43 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotej.
UchwalaI4-2004 (UchwalaI4-2004.pdf - 10.871 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:06:46 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie uchwalenia "Strategi Bezpieczństwa Gminy Złota".
UchwalaI5-2004 (UchwalaI5-2004.pdf - 26.258 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:11:41 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Złota.
UchwalaI6-2004 (UchwalaI6-2004.pdf - 20.465 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:14:10 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Złota.
UchwalaI7-2004 (UchwalaI7-2004.pdf - 18.896 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:19:11 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałe dotyczącą szczegółowych zasad utrzymania czystosci i porządku w gminie.
UchwalaI8-2004 (UchwalaI8-2004.pdf - 11.938 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:29:04 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości na własność Gminy Złota.
UchwalaI9-2004 (UchwalaI9-2004.pdf - 12.767 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:33:01 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wyrażenia zgody oddania w najem szopogarażu stanowiącego własność Gminy Złota na okres 10 lat.
UchwalaI10-2004 (UchwalaI10-2004.pdf - 50.466 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:35:53 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
UchwalaI11-2004 (UchwalaI11-2004.pdf - 13.507 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:39:35 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.
UchwalaI12-2004 (UchwalaI12-2004.pdf - 20.52 KB)
Data publikacji: 2004-05-06 14:47:42 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmiay uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie Gminie Złota na własność nieruchomości położonej we wsi Probołowice, Gminie Złota.
UchwałaIII20-2004 (UchwalaIII20.PDF - 13.825 KB)
Data publikacji: 2004-07-20 13:54:55 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie podjęcia budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Złota, Biskupice, Niegosławice, Nieprowice, Rudawa w latach 2004-2006
UchwałaIII21-2004 (UchwalaIII21.PDF - 14.209 KB)
Data publikacji: 2004-07-20 13:55:34 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie zmiany uchwały w sorawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej
UchwałaIII22-2004 (UchwalaIII22.PDF - 12.844 KB)
Data publikacji: 2004-07-20 13:57:03 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkły Podstawowej w Chroberzu
UchwałaIII23-2004 (UchwalaIII23.PDF - 13.238 KB)
Data publikacji: 2004-07-20 13:57:42 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miernowie
UchwałaIII24-2004 (UchwalaIII24.PDF - 17.554 KB)
Data publikacji: 2004-07-20 13:58:04 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
UchwałaIII25-2004 (UchwalaIII25.PDF - 29.521 KB)
Data publikacji: 2004-07-20 13:58:53 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok
UchwałaIII19-2004 (UchwalaIII19.PDF - 17.067 KB)
Data publikacji: 2004-07-20 13:53:40 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnch znajdujących się w Nieprowicachstanowiących własność Gminy Złota
UchwałaII13-2004 (UchwalaII13.PDF - 172.662 KB)
Data publikacji: 2004-07-28 11:49:29 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota
UchwałaII14-2004 (UchwalaII14.PDF - 23.106 KB)
Data publikacji: 2004-07-28 11:51:51 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych oraz zasad ich wypłacania
UchwałaII15-2004 (UchwalaII15.PDF - 11.627 KB)
Data publikacji: 2004-07-28 11:53:29 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Złotej
UchwałaII16-2004 (UchwalaII16.PDF - 17.363 KB)
Data publikacji: 2004-07-28 12:02:20 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty /nie będących nauczycielami/, opieki społecznej oraz zakładukomunalnego
UchwałaII17-2004 (UchwalaII17.PDF - 8.106 KB)
Data publikacji: 2004-07-28 12:03:25 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie nabycia gruntu na własność Gminy Złota
UchwałąII18-2004 (UchwalaII18.PDF - 8.794 KB)
Data publikacji: 2004-07-28 12:04:24 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004
Uchwała nr. V/32/2004 (uchwalaV32.PDF - 63.811 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 12:59:02 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej
Uchwałą nr. V/33/2004 (uchwalaV33.PDF - 16.067 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 13:01:19 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie: zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów
Uchwała nr. V/34/2004 (uchwalaV34.pdf - 13.808 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 13:04:50 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie przeznaczenia w budżecie gminy na 2005r. środków finansowych na przebudowę drogi gminnej Nr 1574015 Miernów - Pełczyska
Uchwała nr. V/35/2004 (uchwalaV35.pdf - 20.943 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 13:07:10 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Złota
Uchwała nr. V/36/2004 (uchwalaV36.pdf - 13.307 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 13:08:38 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok
Uchwała nr. V/37/2004 (uchwalaV37.pdf - 17.671 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 13:12:38 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok
Uchwała nr. VI/38/2004 (uchwalaVI38.PDF - 18.979 KB)
Data publikacji: 2005-02-03 15:03:57 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie obniżnia średniej ceny skupu żyta.
Uchwałą nr. VI/39/2004 (uchwalaVI39.PDF - 11.062 KB)
Data publikacji: 2005-02-03 15:05:41 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Gminy Złota.
Uchwałą nr. VI/40/2004 (uchwalaVI40.PDF - 62.335 KB)
Data publikacji: 2005-02-03 15:12:54 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2004".
Uchwała nr. VI/41/2004 (uchwalaVI41.PDF - 76.55 KB)
Data publikacji: 2005-02-03 15:17:43 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
Uchwała nr. VI/42/2004 (uchwalaVI42.pdf - 23.161 KB)
Data publikacji: 2005-02-03 15:19:12 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwałą nr. VI/43/2004 (uchwalaVI43.pdf - 23.418 KB)
Data publikacji: 2005-02-03 15:20:39 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała nr. VII/44/2004 (uchwalaVII44.pdf - 157.406 KB)
Data publikacji: 2005-02-03 15:22:40 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.
Uchwała nr. VII/45/2004 (uchwalaVII45.pdf - 89.764 KB)
Data publikacji: 2005-02-03 15:25:51 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowego w Złotej na 2005 rok.
Uchwała nr. VII/46/2004 (uchwalaVII46.pdf - 17.371 KB)
Data publikacji: 2005-02-24 13:21:24 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie utalenia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jek i w miejscu sprzedaży.
Uchwała nr. VII/47/2004 (uchwalaVII47.pdf - 17.544 KB)
Data publikacji: 2005-02-24 13:23:06 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała nr. VII/48/2004 (uchwalaVII48.pdf - 20.817 KB)
Data publikacji: 2005-02-24 13:24:08 Redaktor: Rafał Czapla
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl