Zamawiajacy: Gmina Złota

Adres: Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
Kontakt: tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail: , Strona www:

Numer ID: 248

Data publikacji: 2020-09-30 12:26:18

Przedmiot: Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszyce- Kolosy od km 0+105 do km 0+500 dł. 395 mb.


Informacja z otwarcia ofert

Treść przetargu:

Ogłoszenie  z dnia 2020-09-30 r.

Przebudowa – modernizacja  drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Stawiszyce- Kolosy od km 0+105 do km 0+500 dł. 395 mb. 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota, krajowy numer identyfikacyjny 29101087200000, ul. ul. Sienkiewicza  79 , 

28-425  Złota, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 561 633, e-mail ug@gminazlota.pl, faks 413 561 648.
Adres strony internetowej (URL): www.gminazlota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I. 3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.gminazlota.pl/przetargi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gminazlota.pl/przetargi.php

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 Przebudowa – modernizacja  drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszyce- Kolosy

od km 0+105 do km 0+500 dł. 395 mb.


Numer referencyjny: GPI.III.2710.13.20

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

       Przebudowa – modernizacja  drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Stawiszyce- Kolosy od km 0+105 do km 0+500 dł. 395 mb.

        - ścięcie i wyrównanie poboczy                                                                       -     395 m2  

        - wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej                                          - 1382,5 m2

  - wzmocnienie nawierzchni  kruszywem kamiennym  gr. warstwy 20 cm     - 1522,5 m2

        - mechaniczne wyrównanie podbudowy masą min. asfalt  75kg/m2              -    114,2 t

        - nawierzchnia z mieszanek min. asfalt grubość warstwy 4 cm                     - 1522,5  m2                                             

        - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym                                            -   435 m2                 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 
45233220-

II.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie

                                 Do  15-11-2020

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że: a) zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na budowie/przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto  (słownie złotych: sto tysięcy) ( załącznik Nr 3 do SIWZ) Ocena spełnienia w/w warunków - na zasadzie spełnia/nie spełnia - dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia złożone wraz z ofertami oraz oświadczenia i dokumenty  

III.2) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: BS Pińczów O/Złota 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do dnia ……………..", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich . 6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

80,00

GWARANCJA

20,00

IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku Nr 4 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 
2020-10-08, godzina: 10:30,

IV.4.2) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)Załączone pliki
sst_asfalt092020.rarSST Stawiszyce - Kolosy (sst_asfalt092020.rar - 151.03 KB)
Data publikacji: 2020-09-30 12:26:42 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz_stawiszyce_kolosy2.docSIWZ_Stawiszyce_Kolosy.doc (siwz_stawiszyce_kolosy2.doc - 822.272 KB)
Data publikacji: 2020-09-30 13:27:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 965
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2020-09-30 12:26:18
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2020-09-30 12:31:36

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl