Obwieszczenie

2019-09-17 10:17:23 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak:GPI-I-6730.22.19                                                            Złota dnia 2019.09.17

 

 

OBWIESZCZENIE     

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie art. 53ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.z 2018r, poz. 1945 z późn.zm.)  Urząd Gminy w Złotej 

 z a w i a d a m i a    m i e s z k a ń c ó w ,

że dnia 2019.09.17  została wydana  na  wniosek Gminy Złota ,ul. Sienkiewicza 79 , 28-425 Złota, decyzja nr GPI-I-6730.22.19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy wodociągów na terenie Gminy Złota –budowa przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa   na działce  o numerze ewidencyjnym 176 w m. Rudawa,           

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią wymienionej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy.

Akta sprawy zostaną udostępnione do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Złota

Ul. Sienkiewicza 79 ,28-425 Złota ,pok. Nr 9 w godzinach 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Złota

Tadeusz Sułek

Zobacz również: