Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota

2019-09-18 14:23:42 Ogłoszenia

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 26 września 2019 roku o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :

1.                 Otwarcie sesji.

2.                 Stwierdzenie quorum.

3.                 Przyjęcie porządku obrad.

4.                 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.                 Informacja o funkcjonowaniu oświaty i przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.

6.                 Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.

7.                 Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.

8.                 Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.

9.                 Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.

10.             Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.

11.             Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.

12.             Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.

13.             Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody.

14.             Podjęcie uchwały w sprawie użytku ekologicznego.

15.             Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

16.             Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

17.             Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom.

18.             Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom.

19.             Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowemu dzierżawcy.

20.             Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnejw Chrobrzu.

21.             Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu.

22.             Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Złotej.

23.             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Seniora w Gminie Złota.

24.             Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.

25.             Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowgo Gimnazjum w Złotej wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej.

26.             Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy Złota z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota .

27.             Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota.

28.             Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Złota do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin – w celu współnej realizacji projektu pod nazwą :”Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn ,Opatowiec, Czarnocin.

29.             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

30.             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2019-2031.

31.             Interpelacje i zapytania.

32.             Wolne wnioski

33.             Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

34.             Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Adam Wypych

Zobacz również: