ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Rehabilitacja ruchowa z udziałem rehabilitanta

2019-09-19 08:23:35 Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej 2. Przedmiot zamówienia: Rehabilitacja ruchowa z udziałem rehabilitanta

...............................................................                                                       Złota dnia 2019-09-02             

        (pieczęć zamawiającego)

 

OFERENCI/WYKONAWCY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.      Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej

2.      Przedmiot zamówienia: Rehabilitacja ruchowa z udziałem rehabilitanta

3.      Termin realizacji zamówienia:  do 30-09-2019 r.

4.      Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5.      Inne istotne warunki zamówienia:

6.      Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

       nie ścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę

       upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie

     należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Rehabilitacja ruchowa z udziałem rehabilitanta

      Oferta winna zawierać  formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy ..

7.          Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji dla członków Klubu Seniora w Złotej , mieszczącego się na ul. Parkowej 9A, 28-425

Zajęcia rehabilitacyjne dla członków Klubu Seniora w Złotej będą odbywały się  2 razy w miesiącu wrześniu 2019 roku. Wymiar czasowy jednego zajęcia rehabilitacyjnego to 6 godzin  . Liczebność jednej grupy to 12 klubowiczów . Łącznie z zajęć skorzysta 24 uczestników Klubu Seniora.   Miejscem , w którym zajęcia będą miały miejsce to budynek Klubu Seniora / sala rehabilitacyjna  , która jest  wyposażona w odpowiedni do tego sprzęt.   

8.          Wymagania dla Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności./ksero kopia dokumentu potwierdzającego stosowne kwalifikacje/

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent/Wykonawca spełnia powyższe kryteria.

9.        Zamawiający wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z  Wykonawcą, a także za organizację i terminową realizację zajęć.

10.   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy potwierdzające uczestnictwo na zajęciach ) .

Ofertę  można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, faksem pod  nr. 41 3561648 lub pocztą elektroniczną na adres gil@gminazlota.pl

 

11.  Miejsce i termin złożenia oferty.

Urząd Gminy Złota,  ul. Sienkiewicza 79,   28-425 Złota -  pok. Nr 8 sekretariat

Ofertę złożyć należy do dnia  13-09-2019 r.  godz. 1300

12.  Prawa Zamawiającego:

1)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zaproszenia.

2)  O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez  

     podania przyczyny.

      4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień

 

                                                                    ....................................................................

                                                                                                       (data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

(*) – niepotrzebne skreślić

Zobacz również: