OBWIESZCZENIE

2019-09-27 10:46:45 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak:GPI-I-6730.25.19                                                            Złota dnia 2019.09.27

 

 

OBWIESZCZENIE     

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie art. 53ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.z 2018r ,poz. 1945 z późn.zm.)  Urząd Gminy w Złotej 

z a w i a d a m i a    m i e s z k a ń c ó w ,

 że dnia 2019.09.27  została wydana  na  wniosek Gminy Złota ,ul. Sienkiewicza 79 ,

28-425 Złota  , decyzja nr GPI-I-6730.25.19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej ziemnej linii kablowej oświetlenia drogowego nN wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stawiszyce . Lokalizacja inwestycji na działkach  o numerze ewidencyjnym 578,528,536,192,193/4,193/2,537,201,214 i 538 w m. Stawiszyce,

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią wymienionej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy.

Akta sprawy zostaną udostępnione do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Złota

Ul. Sienkiewicza 79 ,28-425 Złota ,pok. Nr 9 w godzinach 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Złota

Tadeusz Sułek

Zobacz również: