Informacja o wyniku przetargu

2019-12-23 10:45:18 Ogłoszenia

więcej w rozwinięciu...

 Złota, 23.12.2019 r.

 

Informacja

o wyniku przetargu   


         Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Nieprowicach.

W dniu 23 grudnia 2019 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota  ustny  nieograniczony przetarg  na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako  działka nr 196 o powierzchni 0,0500 ha  w Nieprowicach.

         Na przetarg zostało wpłacone 1 wadium przez Pana Adama Safiana.

         Cena wywoławcza działki nr 196 ustalona została w wysokości 18 000,00 zł. W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości 18 200,00 zł zaoferowaną przez   Pana Adama Safiana.

         Kandydatem na nabywcę działki gruntu nr 196 o powierzchni 0,0050  w Nieprowicach został Pan Adam Safian zam. Chroberz, ul. Chrobrego 24.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 23.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz na stronie internetowej urzędu.

(-) Wójt Gminy Złota

Zobacz również: