Zaproszenie na sesję Rady Gminy

2007-12-19 13:30:47 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 27 grudnia 2007 r. o godz. 1100 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej .

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Informacja z działalności Gm. Zakładu Komunalnego. 5. Dyskusja 6. Podjęcie uchwał w sprawie : a. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008r. b. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, c. Zmian w budżecie gminy na 2007 r. 7. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami 8. Interpelacje i zapytania 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 10. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Krzak

Zobacz również: