OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2012-09-18 15:17:57 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
Złota 109
28-425 Złota

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota

  1. Wymagania niezbędne :

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Złota lub pocztą na adres urzędu w terminie do dnia. 25.09.2012 w kopercie o nsp. adnotacji : „ Nabór do GOPS – pracownik socjalny w ramach POKL „ .

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .Wszelkie informacje związane z naborem będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złota (http://www.gminazlota.pl/bip)i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Złotej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ),powinny być opatrzone klauzulą :” Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( DZ. U. Z 2002r. Nr 101,poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych ( DZ.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )

INFORMACJE DODATKOWE

Ilość miejsc: 1 pełny etat

czas trwania umowy : do dnia 31 grudnia 2013 roku( umowa na czas określony, poprzedzona umową na okres próbny 3 – mcy).

Zobacz również: