Nabór kandydatów na stanowisko pracy: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

2014-02-06 15:15:00 Ogłoszenia o naborze

Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy : Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotej


 I. Wymagania niezbędne :
1.  obywatelstwo polskie

2.  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

3.  brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne 

4.  nieposzlakowana opinia

5.  wykształcenie :
- ukończone ekonomiczne
jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co
najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości,
- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości,

6.  Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy
o świadczeniach rodzinnych,

7.  Znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej,

8.  Umiejętności analityczne,

9.  Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych ,

10. Znajomość oprogramowania Microsoft Office( Word, Excel ) , programów dotyczących księgowości budżetowej , Płatnik ,

    II.
Dodatkowe wymagania od kandydatów :


1. Prawo jazdy kat. B ,

2.  Umiejętność organizacji pracy własnej , kreatywność , umiejętność pracy w zespole , sumienność , rzetelność .

  III. Zakres wykonywanych zadań na
stanowisku :


1.   prowadzenie rachunkowości jednostki,

2.  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ,

3.  prowadzenie kont księgowych analitycznie ,

4.  przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu GOPS w zakresie dochodów i wydatków

5.  księgowanie dokumentacji finansowo- księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

6.  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

7.  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ,

8.  opracowywanie sprawozdań finansowych,

9. obsługa kadrowo płacowa,

10.  ewidencja i rozliczanie zaangażowania wydatków budżetowych ,

11.   bieżąca analiza budżetu oraz kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,

12.  wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o
finansach publicznych.


   IV. Wymagane dokumenty :


1. list motywacyjny,

2. CV kandydata,

3. oświadczenie o niekaralności (kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności) , [Pobierz]

4.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych [Pobierz]

5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ,

6.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dodatkowe kwalifikacje ,

7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalające na zatrudnienie na stanowisku .


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :
 „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych
osobowych / Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r./ oraz ustawy z dnia 21. 11.2008r o pracownikach samorządowych  / Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 2008r. /

  V. Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać osobiście od dnia 07.02.2014 r. do dnia 21.02.2014r. w
siedzibie Urzędu Gminy Złota  pok. Nr 6 w godz. 7.30 – 15.30

Na kopercie powinien być umieszczony napis „ Nabór na stanowisko głównego
księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej”. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane

Wszelkie informacje związane z naborem będą
umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Złota ( http://www.gminazlota.pl/bip) i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Złotej.


INFORMACJE DODATKOWE
Ilość miejsc: 1/2 etatu

 

Zobacz również: