Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 107

Data publikacji:
2009-10-05 09:09:27

Przedmiot: Zakup i sukcesywna dostawa węgla i miału do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, Szkoły Podstawowej w Miernowie oraz Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotej

Treść przetargu:

GPI-III-3410/GZEASiPS/2/09

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny

Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej Nr 222

28-425 Złota

Tel. (041) 356 10 24

NIP 662-12-25-425

REGON  290674676

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 tys. EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego t.j. Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej Nr 222,  28-425 Złota, tel. (041) 356 10 24 oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

     

Przedmiotem zamówienia jest:    - Zakup i sukcesywna dostawa  węgla i miału  do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, Szkoły Podstawowej w Miernowie oraz Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotej według specyfikacji:

            SZOZ w Złotej

         * węgiel kamienny   orzech o wartości min.          30 000 Kcl   - 50 t.

         * miał węglowy o wartości  min.               23 000 Kcl   - 10 t.

          GZEASiPS - placówki z terenu Gminy Złota

        * węgiel kamienny   orzech o wartości min.           30 000 Kcl  -   20 t.

        * miał węglowy  o wartości  min.               23 000 Kcl  - 350 t.

 

CPV- 10121000-7

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  od 30-10-2009 do 30.04.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

Zamawiający nie wymaga składania wadium

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów.

 Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - wskaźnik stały

            100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco: OFERTA : Zakup i sukcesywna dostawa  węgla i miału  do  Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, Szkoły Podstawowej w Miernowie oraz Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotej w siedzibie zamawiającego  Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej  Złota Nr 222, 28-425 Złota do dnia 14-10-2009 roku do godz. 1100 opatrzonym nazwą  i  dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 14-10-2009 r. o godz. 1110  w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.

 

 

Załączone pliki
SIWZ_zamowinie_na _mial_wenglowy_i_wegiel_dla_szkol.pdfSIWZ_zamowinie_na _mial_wenglowy_i_wegiel_dla_szkol (SIWZ_zamowinie_na _mial_wenglowy_i_wegiel_dla_szkol.pdf - 109.065 KB)
Data publikacji: 2009-10-05 09:13:44 Redaktor: Grzegorz Sobieraj

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2160
Wprowadził do systemu: Grzegorz Sobieraj, data: 2009-10-05 09:09:27
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-10-05 09:30:07
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-10-05 09:30:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu