Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 112

Data publikacji:
2010-04-27 10:35:12

Przedmiot: Zakup i dostawa ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem
1)Kosiarka rotacyjna
2)Odśnieżarka wirnikowa

Treść przetargu:
GMINNY ZAKŁAD

GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Złota 221

28-425 Złota

e-mail: gzgk.zlota1@poczta.onet.eu


2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.


3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego tj.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Złota 221, 28-425 Złota

I jest dostępna na stronie internetowej www:gminazlota.pl/bip


4. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem

  1. Kosiarka rotacyjna

  2. Odśnieżarka wirnikowa


Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.


5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31-05-2010 r.


7. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie spełnia”

na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami

SIWZ.


8. Zamawiający nie wymaga składania wadium

9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 %

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

(Cn / C.of.b.x 100 ) = ilość punktów

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

100 - procentowe znaczenie kryterium ceny


10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym

następująco: OFERTA : Zakup i dostawa ciągnika kompaktowego wraz

z osprzętem.

w siedzibie zamawiającego, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Złota 221,

    1. Złota, do dnia 10.05.2010 do godz. 1000


11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.


12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej


13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów


14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

aukcji elektronicznej.


15. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Załączone pliki
specyfikacja_zakup_ciagnika.pdfspecyfikacja_zakup_ciagnika GZGK (specyfikacja_zakup_ciagnika.pdf - 128.719 KB)
Data publikacji: 2010-04-28 09:23:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2186
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-04-27 10:35:12
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-04-27 10:39:40
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-05-31 13:21:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu