Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 117

Data publikacji:
2010-06-22 11:40:05

Przedmiot: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez:
„Przebudowa drogi gminej Nr 402009 T od drogi powiatowej do wsi Wojsławice
od km 0+000 do km 0+795”

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr. GPI-III-3410/8/10

 

1. GMINA  ZŁOTA

    ZŁOTA 109

    28-425 ZŁOTA

    Tel. 041 3561601

    Strona internetowa  www. gminazlota.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty

    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

    t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

    oraz będzie dostępna na stronie internetowej  Gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

4. Przedmiotem zamówienia jest:

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez:                              

 „Przebudowa drogi gminej Nr 402009 T od drogi powiatowej do wsi Wojsławice

    od km 0+000 do km 0+795”

 

 

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 15.11.2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

   - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   - posiadania wiedzy i doświadczenia

   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

      wykonania zamówienia

   - sytuacji ekonomicznej i finansowej

   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

     art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. 

 

8. Zamawiający wymaga składania wadium

            wadium w wysokości 4 000,00 zł.

    Wadium może być wnoszone:

     - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

        BS Pińczów O/Złota  81 8509 0002 2004 4000 0404 0007

      - poręczeniach bankowych,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

        z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

        (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) złożonych w kasie Zamawiającego.

 

9. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów .

            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn / C.of.b.x 100 )  = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym    

      następująco:  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych

      poprzez: „Przebudowa drogi gminej Nr 402009 T od drogi powiatowej do wsi

      Wojsławice  od km 0+000 do km 0+795”

 

      w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota,   Złota 109 , 28-425 Złota, pok. Nr 8

      – sekretariat do dnia  07-07-2010 roku do godz. 900 opatrzonym nazwą  i  dokładnym

      adresem oferenta.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie

      aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 22-06-2010 r. Nr ogłoszenia  161331

Załączone pliki
SIWZ_woj10.pdfSIWZ_woj10 (SIWZ_woj10.pdf - 155.118 KB)
Data publikacji: 2010-06-22 11:40:40 Redaktor: Paweł Bochniak
SPIS_SST_woj10.docSPIS_SST_woj10 (SPIS_SST_woj10.doc - 948.736 KB)
Data publikacji: 2010-06-22 11:41:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2071
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:40:05
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-22 11:41:57
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:41:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu