Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 181

Data publikacji:
2013-07-15 13:28:08

Przedmiot: Przebudowa drogi gminnej Nr 402026 Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 długości 317 mb

Treść przetargu:

Złota: Przebudowa drogi gminnej Nr 402026 Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 długości 317 mb
Numer ogłoszenia: 143083 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561633, faks 41 3561648.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 402026 Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 długości 317 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 402026 Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 długości 317 mb 1. Przebudowa przepustu w km 0+230 (światło 3 x 3 m)m - L=10 m 2. Wzmocnienie i porzerzenie podbudowy - 307 m2 3. Wykonanie chodnika betonowego wraz ze zjazdami - 475,5 m2 4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - 1 750 m2 5. Roboty wykończeniowe - kpl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga składania wadium wadium w wysokości 5 000,00 zł. ( Słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ (spełnia / nie spełnia )

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ oraz wykazu robót według zał. nr 2 a do SIWZ (spełnia / nie spełnia )

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ (spełnia / nie spełnia )

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ (spełnia / nie spełnia )

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zał. nr 2 do SIWZ oraz wykazać, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (spełnia / nie spełnia )

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisem pkt. 16.2 SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota pok. Nr 8 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone pliki
dokumentacja_projektowa.doc.pdfdokumentacja_projektowa.doc (dokumentacja_projektowa.doc.pdf - 64.941 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:35:46 Redaktor: Paweł Bochniak
informacja_dotyczaca_bezpieczenstwaiochrony_zdrowia.doc.pdfinformacja_dotyczaca_bezpieczenstwaiochrony_zdrowia.doc (informacja_dotyczaca_bezpieczenstwaiochrony_zdrowia.doc.pdf - 72.992 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:36:31 Redaktor: Paweł Bochniak
kartatytulowa_parkowa.doc.pdfkartatytulowa_parkowa.doc (kartatytulowa_parkowa.doc.pdf - 61.094 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:36:46 Redaktor: Paweł Bochniak
kosztorysofertowy_parkowa.pdfkosztorysofertowy_parkowa (kosztorysofertowy_parkowa.pdf - 1916.511 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:37:36 Redaktor: Paweł Bochniak
ogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_parkowa.doc.pdfogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_parkowa.doc (ogolna_charakterystyka_obiektu_lub_robot_parkowa.doc.pdf - 63.08 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:37:54 Redaktor: Paweł Bochniak
opis_techniczny_parkowa.doc.pdfopis_techniczny_parkowa.doc (opis_techniczny_parkowa.doc.pdf - 83.155 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:38:11 Redaktor: Paweł Bochniak
orientacja_parkowa.pdforientacja_parkowa (orientacja_parkowa.pdf - 6187.497 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:40:10 Redaktor: Paweł Bochniak
plan_parkowa.pdfplan_parkowa (plan_parkowa.pdf - 597.383 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:40:39 Redaktor: Paweł Bochniak
przedmiar_parkowa.pdfprzedmiar_parkowa (przedmiar_parkowa.pdf - 2414.278 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:41:34 Redaktor: Paweł Bochniak
rys2_parkowa.pdfrys2_parkowa (rys2_parkowa.pdf - 262.075 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:42:10 Redaktor: Paweł Bochniak
rys3_parkowa.pdfrys3_parkowa (rys3_parkowa.pdf - 183.38 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:42:30 Redaktor: Paweł Bochniak
rys3a_parkowa.pdfrys3a_parkowa (rys3a_parkowa.pdf - 141.398 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:42:54 Redaktor: Paweł Bochniak
rys3b_parkowa.pdfrys3b_parkowa (rys3b_parkowa.pdf - 189.653 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:43:17 Redaktor: Paweł Bochniak
rys3c_parkowa.pdfrys3c_parkowa (rys3c_parkowa.pdf - 549.967 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:44:37 Redaktor: Paweł Bochniak
rys3d_parkowa.pdfrys3d_parkowa (rys3d_parkowa.pdf - 120.419 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:44:59 Redaktor: Paweł Bochniak
rys4_parkowa.pdfrys4_parkowa (rys4_parkowa.pdf - 168.678 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:45:17 Redaktor: Paweł Bochniak
rys5_parkowa.pdfrys5_parkowa (rys5_parkowa.pdf - 139.989 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:45:37 Redaktor: Paweł Bochniak
rys6_parkowa.pdfrys6_parkowa (rys6_parkowa.pdf - 93.902 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:45:57 Redaktor: Paweł Bochniak
rys7_parkowa.pdfrys7_parkowa (rys7_parkowa.pdf - 248.24 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:46:21 Redaktor: Paweł Bochniak
specyfikacje_parkowa.doc.pdfspecyfikacje_parkowa.doc (specyfikacje_parkowa.doc.pdf - 757.424 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:46:50 Redaktor: Paweł Bochniak
spistresci_parkowa.doc.pdfspistresci_parkowa.doc (spistresci_parkowa.doc.pdf - 53.678 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:47:11 Redaktor: Paweł Bochniak
wykaz_sst_parkowa.doc.pdfwykaz_sst_parkowa.doc (wykaz_sst_parkowa.doc.pdf - 39.094 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 13:47:28 Redaktor: Paweł Bochniak
siwz.chroberz_parkowa.pdfsiwz.chroberz_parkowa.pdf (siwz.chroberz_parkowa.pdf - 146.608 KB)
Data publikacji: 2013-07-15 15:24:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1587
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-07-15 13:28:08
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-07-15 15:25:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu