Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 205

Data publikacji:
2015-07-07 10:08:20

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Treść przetargu:

Treść przetargu:

Oznaczenie nieruchomości: Zabudowana działka gruntu : nr 158/2 o pow. 0,07 ha

Położenie: Niegosławice

Nr księgi wieczystej : KI1P/00020701/1

Opis nieruchomości:

Gmina Złota nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Działka położona w miejscowości Niegosławice, Gminie Złota, znajduje się w całości w granicach terenu oznaczonego 1.1-MR, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych. Działka nr 158/2– cena wywoławcza  36.050zł  Wysokość wadium –1802.5 zł

Ustalona cena działki gruntu, w wyniku przetargu zostanie powiększona o 23% podatku VAT.

Minimalne postąpienie dla działki gruntu 158/2 wynosi 360.5 zł,

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się w dniu 05. sierpnia 2015 r. o godz 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota (świetlica)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Złota nr  81 850900022004400004040007  w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 03 sierpnia 2015r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna- sprzedaży . Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod nr 41 356 16 01 wew. 16.                     

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1555
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2015-07-07 10:08:20
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2015-07-07 10:08:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu