Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 207

Data publikacji:
2015-11-19 10:29:49

Przedmiot: Złota: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz utrzymanie i obsługa PSZOK. Numer ogłoszenia: 169339 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.

Treść przetargu:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złota , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3561633, faks 41 3561648.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlota.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.gminazlota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz utrzymanie i obsługa PSZOK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz utrzymanie i obsługa PSZOK. Zakres zamówienia obejmuje: 1. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i zamieszkania zbiorowego wyposażenie na czas trwania umowy nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów . Wykonawca zobowiązany jest do wkalkulowania w cenę oferty kosztu powyższego ( przybliżoną ilość pojemników określa zał. Nr 2 do SIWZ), 2. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów lub instalacji zastępczej przewidzianej do obsługi regionu, wymienionych jako takie w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012 - 2018 (Uchwała Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego) 3. Odbieranie odpadów ulegających biodegradacji -zielonych i ich zagospodarowanie 4. Organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych systemem (u źródła) : papieru i tektury , metalu, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem, 5. Utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowanego na terenie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej oraz zagospodarowanie zebranych w tym punkcie odpadów 6. Organizację zbiórki systemem (sprzed posesji) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej albo z miejsc wyznaczonych w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, odpadów takich jak : wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyte akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne i ich odpowiednie zagospodarowanie, 7. Odbieranie na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości odpadów budowlano- remontowych i rozbiórkowych (odpowiadających kryteriom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota przyjętym uchwałą nr XXI/123/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r., oraz Nr XXV/146/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. ) Szacunkowa ilość odpadów komunalnych w okresie 36 miesięcy, które mają zostać odebrane z terenu Gminy Złota, a następnie przetransportowane i zagospodarowane w okresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, stanowiąca podstawę do obliczenia ceny oferty wynosi 593,7 Mg i przedstawia się następująco: 1. Odpady komunalne zmieszane : ok. 370,8 Mg 2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny : ok. 153,0 Mg 3. Odpady biodegradowalne (zielone) : ok. 28,5 Mg 4. Odpady wielkogabarytowe: ok. 28,2 Mg 5. Odpady niebezpieczne: ok. 1,2Mg 6. Odpady dostarczone do PSZOK: ok. 12,0 Mg Szacunkową ilość odpadów określono na podstawie średniej ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Złota z ostatnich 24 miesięcy. W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców o ok. +/- 5 proc. na skutek zgonów, narodzin, nowo powstałych nieruchomości itp. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.12.00-4, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. ( Słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do 01-12-2015 r. do godz. 9:00 Wadium może być wnoszone: - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Pińczów O/Złota 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 - poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). - umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu 5 na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.), - zezwolenia na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) z uwzględnieniem ich magazynowania, - zezwolenie na odzysk i unieszkodliwienie odpadów, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowy w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dokumenty

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę: iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 1 usługę, polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z minimum 2 500 gospodarstw domowych lub minimum 10 000 osób o łącznej masie minimum 1 500 Mg z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dokumenty.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę: a) posiadania bazy magazynowo - transportowej usytuowanej na terenie gminy Złota lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Złota, do którego posiada tytuł prawny, spełniającej wymogi przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz.U z 2013 r. poz. 122) b) posiadanie minimum: - dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników określonych przez Zamawiającego w załączniku Nr 2 do SWIZ, - dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, z worków i pojemników określonych przez Zamawiającego w załączniku Nr 2 do SWIZ, - jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej - jednego pojazdu skrzyniowego - dostawczego, przystosowany do odbierania odpadów wielkogabarytowych Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dokumenty.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 3 do SIWZ

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę: -posiadania opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 200 000 tys. zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). - umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu 5 na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.), - zezwolenia na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) z uwzględnieniem ich magazynowania, - zezwolenie na odzysk i unieszkodliwienie odpadów, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowy w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 98

·         2 - Termin płatności faktury - 2

 

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy. 1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlota.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota po. Nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota po. Nr 8- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

-- ZAPYTANIA/ODPOWIEDZI DO SIWZ [ZOBACZ]

Załączone pliki
zalacznik_siwz_smieci2015.doczalacznik_siwz_smieci2015.doc (zalacznik_siwz_smieci2015.doc - 185.344 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 10:30:21 Redaktor: Paweł Bochniak
2015siwz_smieci_zlota.pdf2015siwz_smieci_zlota.pdf (2015siwz_smieci_zlota.pdf - 238.954 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 10:30:56 Redaktor: Paweł Bochniak
odpowiedzi_odpady2015.pdfodpowiedzi_odpady2015.pdf (odpowiedzi_odpady2015.pdf - 16.969 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 14:59:09 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: zapytania/odpowiedzi do SIWZ

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1441
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2015-11-19 10:29:49
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2015-11-19 10:31:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu