Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 27

Data publikacji:
2005-03-22 15:17:53

Przedmiot: Zakup i dostawa materiałów wodociągowych

Treść przetargu:
GMINA ZŁOTA ZŁOTA 109 28-425 ZŁOTA Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys.EURO. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, 28-425 Złota pok. Nr 9. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów wodociągowych zadanie I - budowa wodociągu Lubowiec – Złota wg. zał. nr 1 zadanie II – wymiana wodociągu w m. Złota wg. zał. nr 2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia ofert uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki: 1. określone w art. 22, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. złożą dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy: 1. Wypełniony druk OFERTA , według wzoru stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do SIWZ 2. Oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów sanitarnych i jakościowych oferowanych materiałów wodociągowych ( zgodności PN i świadectwa jakości i dopuszczenia wyrobów pod względem sanitarnym ( ocena PZH). Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest : Włodzimierz Osiecki pokój Nr 9 tel. 356-16-33 wewn. 19. Zamawiający nie wymaga składania wadium Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 % Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły: (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej 100 - wskaźnik stały 100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego do dnia 07-04-2005 roku do godz. 10:00 Urząd Gminy Złota Złota 109 28-426 Złota pok. Nr 8 Oferty zostaną otwarte w dniu 07-04-2005 r. o godz. 10:10 w pok. Nr 2 (świetlica) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3752
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-03-22 15:17:53
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2005-03-22 15:17:53
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-04-07 11:40:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu