Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 31

Data publikacji:
2005-07-14 12:25:31

Przedmiot: Remont drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyska o długości 300 mb.

Treść przetargu:
GMINA ZŁOTA ZŁOTA 109 28-425 ZŁOTA Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. EURO. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, 28-425 Złota tel 356-16-33 Cena - 10,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyska o dł.300 mb Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia ofert uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 10-08- 2005 do 31-08- 2005 Warunki udziału w postępowaniu: 1. złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ 2. wniesienie wadium Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy: 1. Wypełniony druk OFERTA , stanowiący załącznik do specyfikacji 2. Kosztorys ofertowy 3. Potwierdzenie wniesienia wadium Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest : Włodzimierz Osiecki pokój Nr 9 tel. 356-16-33 wewn. 19. Zamawiający nie wymaga składania wadium Sposób obliczenia ceny oferty: W ofercie należy podać cenę netto , podatek VAT oraz cenę brutto zgodnie z kosztorysem ofertowym i drukiem oferty Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 % Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły: (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej 100 - wskaźnik stały 100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego do dnia 01-08- 2005 roku do godz. 1000 Urząd Gminy Złota Złota 109 28-426 Złota pok. Nr 8 oraz oznakowane następująco: Oferta przetargowa na remont drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyska i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta. Oferty zostaną otwarte w dniu 01-08- 2005 r. o godz. 1015 w pok. Nr 2 (świetlica) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3702
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-07-14 12:25:31
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2005-07-14 12:25:31
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-08-02 09:41:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu