Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 44

Data publikacji:
2006-06-07 15:13:32

Przedmiot: Budowa chodnika z kostki brukowej dł. 180 mb i zatoki autobusowej w m. Nieprowice

Treść przetargu:

GMINA ZŁOTA

ZŁOTA 109

28-425 ZŁOTA

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys.EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 , 28-425 Złota tel 356-16-33 Fax 356-16-48,oraz będzie dostępna na stronie internetowej gminy Złota www. gminazlota.pl/bip

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 15177 od km 7+289 do km 7+469 w związku z budową chodnika z kostki brukowej długości 180 mb, szer. 1,5 mb oraz zatoki autobusowej w miejscowości Nieprowice

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 września 2006 r

Warunki udziału w postępowaniu:

  1. złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ
  2. spełnienie przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 i 24 ustawy PZP

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy:

Wypełniony druk OFERTA , stanowiący załącznik do specyfikacji

Kosztorys ofertowy wg wzoru ( zał. Nr 4 )

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest :

Włodzimierz Osiecki pokój Nr 9 tel. 356-16-33 wewn. 19.

Zamawiający nie wymaga składania wadium

.Sposób obliczenia ceny oferty: Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przedmiar robót stanowiący zał. Nr 3 do SIWZ.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 %

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

(Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

100 - wskaźnik stały

100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco: OFERTA- Remont drogi powiatowej Nr 15177 od km 7+289 do km 7+469 w związku z budową chodnika z kostki brukowej długości 180 mb, szer. 1,5 mb oraz zatoki autobusowej w miejscowości Nieprowice w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota Złota 109 , 28-425 Złotapok. Nr 8 – sekretariat do dnia 19-06-2006 roku do godz. 1000 i opatrzonym nazwą i dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 19-06-2006 r. o godz. 1050 w pok. Nr 2 (świetlica)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.

http://www.gminazlota.pl/bip/pliki/chodnniep.PDF

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3159
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2006-06-07 15:13:32
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2006-06-07 15:13:32
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2006-06-29 13:17:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu