Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 55

Data publikacji:
2006-10-27 08:36:22

Przedmiot: Ocieplenie budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej wraz z wymianą okien i drzwi.

Treść przetargu:

GMINA  ZŁOTA

ZŁOTA 109

28-425 ZŁOTA

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys.EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

 t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

Przedmiotem zamówienia jest:  Ocieplenie budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej wraz z wymianą okien i drzwi.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 27-04- 2007 r.

Warunki udziału w postępowaniu: 

1.      złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ

2.      spełnienie przez wykonawcę warunków określonych  w art. 22 i 24 ustawy PZP

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć  wykonawcy:

1.      Wypełniony druk OFERTA , stanowiący załącznik do specyfikacji

2.      Kosztorys ofertowy

3.      Aktualny odpis  z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Do porozumiewania się z wykonawcami  upoważniony jest :

            Jarosław Nowak pokój Nr 9 tel. 356-16-33 wewn. 19.

 Zamawiający nie wymaga składania wadium

.Sposób obliczenia ceny oferty:  Cenę  oferty należy wyliczyć w oparciu o  przedmiar robót stanowiący zał. Nr 3 do SIWZ.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - wskaźnik stały

            100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco: OFERTA : Ocieplenie budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej wraz z wymianą okien i drzwi  

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota  Złota 109 , 28-425 Złota

pok. Nr 8 – sekretariat   do dnia 08.11.2006 roku do godz. 1000   i opatrzonym  nazwą

i  dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 08.11.-2006 r. o godz. 1015 w pok. Nr 2 (świetlica)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie  aukcji elektronicznej.

 

*Spedcyfikacja przetargu [Pobierz]

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2723
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2006-10-27 08:36:22
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2006-10-27 08:36:22
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2007-01-02 11:25:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu