Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 56

Data publikacji:
2007-02-08 09:09:43

Przedmiot: Opracowanie projektu technicznego umożliwiającego przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Chrobrzu

Treść przetargu:

                                        Przetarg na modernizację oczyszczalni w Chrobrzu

GMINA  ZŁOTA

ZŁOTA 109

28-425 ZŁOTA

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys.EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

 t.j. Urząd Gminy Złota, Złota 109, pok. Nr 9 ,  28-425  Złota tel 356-16-33  Fax 356-16-48,

oraz będzie dostępna  na stronie internetowej  gminy Złota  www. gminazlota.pl/bip

Przedmiotem zamówienia jest:  .Opracowanie projektu  technicznego umożliwiającego przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Chrobrzu

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.08.2007 r.

Warunki udziału w postępowaniu: 

1.      złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ

2.      spełnienie przez wykonawcę warunków określonych  w art. 22 i 24 ustawy PZP

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć  wykonawcy:

1.      Wypełniony druk OFERTA , stanowiący załącznik do specyfikacji

2.      Kosztorys ofertowy

3.      Aktualny odpis  z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Do porozumiewania się z wykonawcami  upoważniony jest :

            Jarosław Nowak pokój Nr 9 tel. 356-16-33 wewn. 19.

 Zamawiający nie wymaga składania wadium

.Sposób obliczenia ceny oferty:  Cenę  oferty należy wyliczyć w oparciu o  przedmiar robót stanowiący zał. Nr 3 do SIWZ.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 %

            Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów . Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:

            (Cn/C.of.b.x100) x 100% = ilość punktów

            Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

            C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej

            100  - wskaźnik stały

            100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco: OFERTA :  Projekt techniczny na przebudowę(modernizację) oczyszczalni ścieków w Chrobrzu   

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złota  Złota 109 , 28-425 Złota

pok. Nr 8 – sekretariat   do dnia 28.02.2007 roku do godz. 1000   i opatrzonym  nazwą

i  dokładnym adresem oferenta.

Oferty zostaną otwarte w dniu 28.02.-2007 r. o godz. 1015 w pok. Nr 2 (świetlica)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie  aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Przetargu [Pobierz]

 

Wyjaśnienia do specyfikacji

 

            W związku z pytaniami zgłoszonymi do przetargu  na opracowanie projektu technicznego  na przebudowę  (modernizację )  oczyszczalni ścieków w Chrobrzu  z dnia 20.02.2007 i 21.02.2007 , Urząd Gminy w Złotej  informuje:

 

Pyt.1

Czy projekt oczyszczalni ma obejmować nowoprojektowaną linię zasilającą od miejsca zasilania do oczyszczalni, czy jedynie zmianę miejsca usytuowania liczników z obecnego( w miejscu zasilania) na ZK na terenie oczyszczalni? Czy miejsce zasilania ulegnie zmianie, czy pozostanie jak obecnie.

Odp. Projekt ma obejmować  opracowanie  nowej linii zasilającej do oczyszczalni.

       Miejsce zasilania ulegnie zmianie.

 

Pyt.2

Proszę podać datę  wydania obecnego pozwolenia wodnoprawnego oraz jego termin ważności.

Odp. Decyzja została wydana 18.08.2003 roku Nr RLiO.VII.6223/6/2003 . Termin ważności pozwolenia do 31.08.2013 roku.

 

Pyt.3

Czy na obiekcie istnieje zasilanie awaryjne? A jeśli nie czy istnieje konieczność zaprojektowania agregatu prądotwórczego na terenie oczyszczalni ?

Odp. Na obiekcie nie istnieje zasilanie awaryjne. Aktualnie Zamawiający nie przewiduje zaprojektowania agregatu prądotwórczego ale ewentualna konieczność zastosowania agregatu prądotwórczego może wynikać z zastosowanych przez projektanta rozwiązań technologicznych przewidzianych w trakcie modernizacji wówczas należy uwzględnić zastosowanie powyższego urządzenia  w ofercie.

 

Pyt. Nr 4

W związku z lokalizacją oczyszczalni ścieków na terenie Natura 2000 ( Ostoja Nidziańska oraz występowanie w tym obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz kilu rezerwatów) czy Zamawiający jest w posiadaniu informacji odnośnie ewentualnych obostrzeń w zakresie parametrów zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzonych docelowo do rzeki Nidy?

Odp. Zamawiający posiada tylko obostrzenia wynikające z pozwolenia wodnoprawnego .

 

Pyt.5

Czy na terenie oczyszczalni istnieje zaplecze socjalne.? Czy w ramach projektu należy przewidzieć przebudowę budynku socjalnego ? Czy zatrudnienia ma być stałe czy tylko dozór.

Odp. Na terenie oczyszczalni nie istnieje zaplecze socjalne. W projekcie należy przewidzieć  budowę pomieszczeń socjalnych. Zatrudnienie ma być stałe.

 

Pyt.6

Proszę określić rodzaj materiału z którego wykonana jest pompownia(stal,beton) i orientacyjną głębokość wlotu kanalizacji do pompowni.

Odp.

Pompownia wykonana jest z betonu . Orientacyjna głębokość wlotu kanalizacji do pompowni 2, 5 m.

 

Pyt.7 Czy Gmina jest w posiadaniu aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego? Czy uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odp. Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego .  Zamawiający prowadzi procedurę administracyjną i wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego . Do zadań Wykonawcy należy przegotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania takiej decyzji  to jest  projektu decyzji , niezbędnych map i rysunków.

 

Pyt.8 Proszę podać parametry ścieków oczyszczonych z pozwolenia wodnoprawnego (lub proszę przesłać pozwolenie faxem)

Odp. Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzonych do odbiornika nie mogą przekraczać:

 SBZT5 – 40mgO2/dm3  ;  SCHZT- 150 mg O2/dm3 ; S zawiesina ogólna – 50 mg/ dm3 .

 

Pyt.9 Czy określone jest nowe miejsce zasilania ,jeżeli tak to proszę o podanie orientacyjnej odległości od terenu oczyszczalni i ewentualnych naturalnych przeszkód w prowadzeniu linii zasilającej ( np. kanał ,drogi ,rów melioracyjny ,rzeka etc.)

Odp. Nie jest określone nowe miejsce zasilania . Miejsce to określa projektant na etapie koncepcji. Zwracamy uwagę ,że projektant (wykonawca) składając ofertę , składa również oświadczenie ,że zapoznał się z terenem oczyszczalni i obiektem oczyszczalni.

 

Pyt.10 Czy nowe zasilanie należy prowadzić z istniejącego już trafo  czy trafo wchodzi w zakres  projektu?:

Odp. Zamawiający nie zna danych technicznych urządzeń ,które zaproponuje projektant , w związku z powyższym nie jest w stanie określić czy istniejąca moc trafo jest wystarczająca ,czy trzeba budować nowe trafo.  Powyższe sprawy określa projektant na etapie koncepcji w uzgodnieniu z zakładem energetycznym i ewentualne uwzględnia projekt nowej stacji  w ofercie

 

Pyt. 11 W przypadku zaprojektowania nowego zasilania proszę określić czy ma być to linia zasilającą kablowa czy powietrzna z trafo na terenie oczyszczalni?

Odp. Zamawiający preferuje linie kablowe ziemne. Jednakże sposób zasilania określa projektant na etapie koncepcji .

 

Pyt.12. Czy przewiduje się ogólnie rzecz ujmując zwiększenie przepustowości oczyszczalni?

Odp.Zgodnie z pkt. 3.1 SIWZ  Zamawiający widzi konieczność doprowadzenia do zwiększenia przepustowości oczyszczalni lecz tylko w ramach istniejącego reaktora.

 

Pyt.13. Wobec uzyskanych informacji o zatrudnieniu stałym proszę określić jaka ilość pracowników zostanie zatrudniona.

Odp  Jeden pracownik  zatrudniony na ¼ etatu.

 

Pyt.14 Czy na terenie oczyszczalni istnieje zaplecze techniczne ,czy budowa zaplecza socjalnego ma również ujmować budowę zaplecza  technicznego.

Odp. Na terenie oczyszczalni nie ma zaplecza technicznego. Zamawiający nie przewiduje budowę zaplecza technicznego.

 

Pyt.15. Czy przewiduje się spławianie ścieków doważonych do oczyszczalni  i jeśli tak w jakiej ilości? Czy ilość ta jest ujęta w całkowitej ilości ścieków dopływających na oczyszczalnię , czy należy ją dodać do ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną.

Odp. Zamawiający nie przewiduje spławiania  ścieków dowożonych. Do oczyszczalni dopływają i będą dopływać tylko ścieki z kanalizacji sanitarnej.

 

Pyt.16. Czy do oczyszczalni napływać będą tylko ścieki bytowe czy również inne ( np. deszczowe, przemysłowe etc.) Jeżeli tak to w jakich ilościach .

Odp. Do oczyszczalni będą dopływać tylko ścieki bytowe.

 

Pyt. 17 Czy do oczyszczalni  doprowadzony jest  wodociąg , czy istnieje potrzeba budowy lub rozbudowy istniejącego ? Jeżeli  istnieje potrzeba doprowadzenia wody to proszę określić długość przyłącza.

Odp.

Do oczyszczalni jest doprowadzony wodociąg. Potrzebę rozbudowy lub przebudowy

istniejącego przyłącza określa projektant na etapie koncepcji w związku z koniecznością budowy nowych obiektów lub montażu nowych urządzeń na podstawie zaproponowanych rozwiązań technicznych.

 

Pyt.18 W odpowiedzi na pyt. Pismo GPI-I-3410/1/07 z dnia 2007-02-21 jest zawarte  sformułowanie „..w projekcie należy przewidzieć budowę pomieszczeń socjalnych.”

Budowa nowych pomieszczeń socjalnych w rozumieniu obowiązujących przepisów zakłada realizacje pełnego węzła sanitarnego  (  ( szatnia czysta ,brudna ,WC, prysznic ,jadalnia itd.) . W przypadku zatrudnienia 1 pracownika na ¼ etatu  (2 h dozór oczyszczalni)  nie ma konieczności  budowy wyżej wymienionych pomieszczeń socjalnych poza pomieszczeniem wyposażonym w umywalkę i WC . Proszę  o ustosunkowanie  się do powyższego w kontekście odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 21.02.2007 r. i na pyt.13 z pisma znak:GPI-I-3410/1/07  z dnia 2007.02.22

Odp. Zamawiający nie ma obowiązku poznania przepisów dotyczących węzła sanitarnego, jego wielkości i wyposażenia. Pomieszczenie wyposażone tylko w WC i umywalkę dla Zamawiającego też jest pomieszczeniem socjalnym. Jeżeli dla pracownika zatrudnionego na ¼ etatu  wystarczy tylko WC i umywalka  to należy przyjąć to rozwiązanie.

 

Pyt.19 Zgodnie z pkt.3.1 SIWZ na etapie koncepcji nastąpi rozważenie możliwości zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków ,natomiast Zamawiający w odpowiedzi na pyt.12 z pisma  GPI-I-3410/1/07  z dnia 2007-02-22  widzi konieczność zwiększenia przepustowości . Proszę o jednoznacznie określenie swojego stanowiska w tej kwestii.

Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy nowego lub rozbudowy istniejącego reaktora . Jeżeli w ramach aktualnie użytkowanego reaktora ,projektant na etapie koncepcji określi ,że występuje możliwość zwiększenia jego przepustowości , projektant (wykonawca) winien uwzględnić to w opracowaniu..

 

Pyt. 20. Proszę o określenie obecnych warunków zasilania energetycznego (zgodnie z umową na pobór energii elektrycznej)- moc  przyłączeniowa w kVA     

Odp. Obecnie oczyszczalnia jest zasilana ze stacji trafo 15/04 kV , 630 kVA , a moc przyłączeniowa wynosi 20 kW.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3101
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2007-02-08 09:09:43
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2007-02-08 09:09:43
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2007-03-19 12:13:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu