Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 101

Data publikacji:
2009-07-08 08:35:26

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"

Treść przetargu:

Złota dnia 2009-07.03

                                                                   

GPI-III-3410/9/08

 

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie  art. 92 ust.1  Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej  zawiadamia,    w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej.

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDWOJ”

                   SP.J. J. Wojas, T. Wojas    UL. Nowowiejska 52 28-400 Pińczów

                                       100 pkt.

 

            Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

Oferta Nr 6. Zakład Remontowo Budowlany Jarosław Marciniec

Tuczępy 125 28-142 Tuczępy

88 pkt.

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania

 

Oferta Nr 1.  Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „ZAWISZA” Jerzy Zawisza

Ul. Wielkopolska7 26-600 Radom

Ofertę wykluczono nas podstawie art.24 ust.2 pkt.4 i ust.4 PZP    – Nie zostało wniesione( lub przedłużone) wadium przez oferenta

 

Oferta Nr 3. Zakład ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Stanisław Kozieł

                        Orłow 39a, 32-090 Słomniki

Ofertę wykluczono nas podstawie art.24 ust.2 pkt.4 i ust.4 PZP    – Nie zostało wniesione( lub przedłużone) wadium przez oferenta

 

        

Oferta Nr 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Piekarska 4 28-100 Busko Zdrój

Ofertę wykluczono nas podstawie art.24 ust.2 pkt.4 i ust.4 PZP    – Nie zostało wniesione( lub przedłużone) wadium przez oferenta

 

 

Oferta Nr 5.  „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk

ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów                                                                                                                                                                                 

 

Ofertę wykluczono nas podstawie art.24 ust.2 pkt.4 i ust.4 PZP    – Nie zostało wniesione( lub przedłużone) wadium przez oferenta

 

 

 

Oferta odrzucona

Oferta Nr 7. Konsorcjum „DEKA-BUD” –„RAD-BUD” oś. Sady 26/13  28-340 Sędziszów

                  Ofertę  odrzucono na podstawie art.89 ust.1 pkt 2  ponieważ:

1.      harmonogram rzeczowo finansowy załączony do oferty nie spełnia warunku przeznaczenia kwoty 1600000,00 zł na zadanie w 2009 roku przez Zamawiającego.

 

W świetle aktualnego orzecznictwa należy uznać  że harmonogram załączony przez konsorcjum firm  DEKA-BUD- RAD-BUD jest wadliwy. W świetle wyroku z dnia 20 stycznia 2009r sygn. akt KIO/UZP/11/09 „skoro zamawiający ustalił taki a nie inny harmonogram płatności sposób spłaty realizacji przedmiotu zamówienia miał dla zamawiającego istotne znaczenie. Treść harmonogramu spłaty złożonego przez Odwołującego się nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej i nie może zostać poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp. Omyłka pisarska może być uznana za oczywistą jeśli jest bezsporna, nie budząca wątpliwości, widoczna na pierwszy rzut oka. Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawy bez odwoływania się do innych dokumentów, co nie jest możliwe w przypadku powyższej oferty.

Art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp również nie znajduje zastosowania w stosunku do powyższej  oferty.

 Przywołany przepis daje zamawiającemu możliwość poprawienia w ofercie innych, niż oczywiste omyłki pisarskie, omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty. Jak Izba zważyła, sposób spłaty wierzytelności wynikającej z realizacji zamówienia jest istotny dla Zamawiającego, który przez ukształtowanie postanowień siwz nadał mu walor essentialia negotii umowy w sprawie zamówienia publicznego. Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności. Oferta taka podlega odrzuceniu.” W przedmiotowym postępowaniu niezgodność harmonogramu złożonego przez wykonawcę z wymogami określonymi przez zamawiającego co do wysokości środków, jakie mogą być wydatkowane 2009r jest niewątpliwie podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art 89. ust.1 pkt.2. W innym wyroku dnia 20 marca 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 267/08 skład orzekający stwierdza wyraźnie, że oferent składając swoją ofertę, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy nie dostosował się do żądania Zamawiającego, gdyż wypełnił powyższy harmonogram wskazując jedynie czasookres trwania danego rodzaju robót do wykonania. Wymogiem postawionym przez Zamawiającego było podanie – zgodnie z tytułem kolumny – harmonogramu realizacji w 2009 roku (w kwotach brutto) – w rozbiciu na poszczególne miesiące. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. W świetle innego wyroku harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi oświadczenie wykonawcy. Nie jest jednak składany na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu ani nie dotyczy potwierdzenia wymagań przedmiotowych określonych przez zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Nie należy zatem wzywać  wykonawcy do jego uzupełnienia. Zamawiający wzywając wybranego wykonawcę do skorygowania harmonogramu ze względu na jego niezgodność z wymaganiami określonymi w siwz, naruszyłby art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (wyrok z 26 czerwca 2008 r.; sygn. akt. KIO/UZP 579/08).

 

2. W zakresie  dotyczących zamian w Tabeli czynników cenotwórczych

Zamawiający załączył do SIWZ Tabelę czynników cenotwórczych ( załącznik nr 5) w której to tabeli konsorcjum firm  DEKA-BUD- RAD-BUD dokonała bezprawnie zmian. „Koszty ogólne” zostały zamienione na „koszty zakupu” z kolei „koszty pracy sprzętu” na „koszty pośrednie”. Błąd  wykonawcy polega m.in na tym, że na koszty pośrednie o jakich pisze w załączniku nr 5 składają się koszt robocizny i koszt pracy sprzętu. Zamawiający wymagał wykazania kosztów pracy sprzętu. Ten wymóg nie został dopełniony. Z kolei koszty pośrednie, koszty ogólne, w kosztorysowaniu to składnik ceny kosztorysowej, obejmujący koszty ogólne budowy i koszty zarządu. Wykonawca nie wiedzieć czemu zamienił te dane, na koszty zakupu. Tego typu błędy nie mogą być uznane, ani za omyłki pisarskie, ani też za inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. Wszyscy inni oferenci uczestniczący w postępowaniu  dostosowali się do wymagań Zamawiającego z wyjątkiem powyższej oferty .W podobnej sprawie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez uznanie, że oferta podlega odrzuceniu.” Wyrok z dnia 26 lutego 2009 r. sygn. KIO UZP 174/09 z dnia 26 lutego 2009

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „ZAWISZA” Jerzy Zawisza Ul. Wielkopolska7 26-600 Radom

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDWOJ” SP.J. J. Wojas, T. Wojas UL. Nowowijska 52 28-400 Pińczów

3. Zakład ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Stanisław Kozieł Orłow 39a, 32-090 Słomniki

4. Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Piekarska 4 28-100 Busko Zdrój

5. „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów

6. Zakład Remontowo Budowlany Jarosław Marciniec Tuczępy 125 28-142 Tuczępy

7. Konsorcjum „DEKA-BUD” –„RAD-BUD”  oś. Sady 26/13  28-340 Sędziszów

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1880
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-07-08 08:35:26
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-07-08 08:35:46
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-07-08 08:35:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu