Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Deklaracja dostępności BIP Urzędu Gminy Złota

Urząd Gminy Złota zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Urząd Gminy Złota - Biuletyn Informacji Publicznej, www.bip.gminazlota.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Złota jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Bochniak, promocja@gminazlota.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 356 16 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 79
E-mail: ug@gminazlota.pl
Strona internetowa: www.gminazlota.pl

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Złota mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 79 w Złotej. Nie jest on w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed wejściem jest domofon umożliwiający kontakt z pracownikiem sekretariatu Urzędu oraz pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę poza budynkiem lub skorzystać z domofonu zamontowanego przy drzwiach wejściowych urzędu. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Gminy Złota nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tutejszym  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: ug@gminazlota.pl

• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd).

• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 41 356 16 33.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 29245

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2020-09-22 12:40:36
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2020-09-22 12:40:58
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2020-09-22 12:40:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony