Sesja Rady

2005-01-14 14:47:49 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 21 stycznia 2005r. o godzinie 10:00...

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 21 stycznia 2005r. o godzinie 10:00 w sali Biblioteki Samorządowej z Złotej Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady na 2005r. 5. Podjęcie uchwał w sprawie : A/ zmiany uchwały Nr VI/41/04 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych. B/ wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych. 6. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 7. Interpelacje i zapytania. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 9. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Mlaskawa Włodzimierz

Zobacz również: