INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - ekspertyza

2021-09-10 13:03:05 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2021-08-31 11:38:44 Zaproszenia, zapytania ofertowe

,,Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej, melioracji wodnych, dotyczącej ustalenia czy zmiany na gruncie działki nr 27 miejscowości Miernów gm. Złota powodują zakłócenie stosunków wodnych na gruncie, a także, czy to zakłócenie szkodliwie oddziaływuje na grunty wnioskodawczyni tj. działkę nr 30 w miejscowości Miernów gm. Złota – /rozeznanie cenowe/ więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-07-30 09:16:28 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej , ul Parkowa 18, 28-425 Złota, zaprasza do złożenia oferty na: Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie na działce nr ew.346/6, 357/1 i 358/1,obr. Złota gm. Złota”. więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Montaż obiektów małej architektury w miejscowości Kostrzeszyn

2021-07-27 13:25:41 Zaproszenia, zapytania ofertowe

„Montaż obiektów małej architektury na działce Nr ewid. 224, obr. Kostrzeszyn , gm. Złota” więcej»

INFORMACJA o wyniku postępowania

2021-04-12 14:03:02 Zaproszenia, zapytania ofertowe

... więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-03-23 10:29:31 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania w zakresie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2021 roku więcej»

Informacja o wyniku postępowania

2021-02-17 08:33:38 Zaproszenia, zapytania ofertowe

.... więcej»

Zaproszenie do złożenia ofert

2021-02-03 09:29:46 Zaproszenia, zapytania ofertowe

... więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty (ZO)

2020-10-08 15:18:53 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający:
Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota”

Odpowiedzi do pytań w rozwinięciu

Protokół z szacowania cenowego - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota
więcej»

Wynik - transport materiałów drogowych

2020-03-12 09:29:19 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu więcej»