OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2017-02-09 14:22:40 Ogłoszenia o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy : pracownik socjalny

 

Warunki pracy :

·         etat ( 40 godz. tygodniowo),

·         umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne :

·         obywatelstwo polskie ,

·         dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych ,

·          ukończenie  studiów wyższych  na kierunku praca socjalna,

·         do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu  pracownika socjalnego na jednym z kierunków :

      pedagogika,

            pedagogika specjalna

            politologia,

           polityka społeczna,

           psychologia,

           socjologia ,

           nauki o rodzinie ,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,

·         odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy,

  2. Wymagania dodatkowe

·         znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej , rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa niezbędne przy świadczeniu pracy socjalnej,

·         umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programu HELIOS,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         komunikatywność,

3. Zakres zadań na stanowisku:

·         praca socjalna,

·         dokonywanie analizy i oceny zjawisk , które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

·         udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

·         pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

·         udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

·         pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin , grup i środowisk społecznych,

·         współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych ,

·         inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację  życiową,

·         współuczestniczenie w opracowaniu oraz wdrożeniu i rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

·         przygotowywanie wymaganej dokumentacji w celu ustalenia planu pomocy,

·         diagnoza podległego regionu,

3.      Wymagane dokumenty

·         życiorys ( CV),

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy ( pobierz),

·         potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( dyplomy lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

·         inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·         kserokopie dokumentów poświadczające odbyte kursy, szkolenia itp.,

·         zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalające za zatrudnienie na stanowisku,

·         zaświadczenie o niekaralności/ oświadczenie [Pobierz],

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,( pobierz)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie:„Nabór do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  – pracownik socjalny” , w nieprzekraczalnym terminie do 23.02.2017 . do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje związane z naborem będą umieszczone na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złota (
http://www.gminazlota.pl/bip) i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Złotej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z
uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ),powinny być
opatrzone klauzulą :” Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych ( DZ. U. Z 2002r. Nr 101,poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Zobacz również: