Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: pracownik socjalny

2018-01-15 12:50:25 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota
 

ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko pracy : pracownik socjalny
 

Warunki pracy :

1. Wymagania niezbędne :

  -   pedagogika,

        -   pedagogika specjalna,

        -   polityka społeczna,

       -   politologia ,

       -    psychologia,

       -    socjologia ,

      -    nauki o rodzinie ,

 2. Wymagania dodatkowe

3. Zakres zadań na stanowisku:

  1. Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  – pracownik socjalny” , w nieprzekraczalnym terminie do 29.01.2018 . do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje związane z naborem będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złota (http://www.gminazlota.pl/bip) i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Złotej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z
uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ),powinny być
opatrzone klauzulą :” Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( DZ. U. Z 2002r. Nr 101,poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Zobacz również: