Ogłoszenie

2005-09-09 14:11:57 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTORA ds. kultury, sportu i promocji w Referacie Spraw Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Złota

Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTORA ds. kultury, sportu i promocji w Referacie Spraw Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Złota Na podstawie art. 3a ustawy z 22 marca 1990 r. – o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142poz. 1593 – ze zm.) – ogłaszam nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. O stanowisko to mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy spełniają wymagania określone w przepisach art. 3 ust. 1-3 ustawy z 22 marca 1990 r. – o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 – ze zm.), a także w zał. 3, tab. VI (poz. 5) - do rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lutego 2003 r. – w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33 poz. 264 – ze zm.): WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE: 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 2. Wykształcenie średnie 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym. 4. Kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie. 5. Nieposzlakowana opinia. WYMAGANIA DODATKOWE I PREFERENCJE: Preferowani będą kandydaci z wykształceniem wyższym. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Uzasadnienie (motywacja) ubiegania się o stanowisko inspektora, 2. Życiorys (cv), 3. Dyplom ukończenia szkoły (kserokopia), 4. Oświadczenia – złożone w trybie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz że kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie, 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, 6.Ewentualne dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy – kserokopie). Dokumenty należy składać – w kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie OsOb.” - w terminie do 26 września 2005 r. włącznie (do godz.15.00), w sekretariacie Urzędu Gminy Złota – pok. 8. Informacje o przebiegu naboru i ewentualnym rozstrzygnięciu, zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 3b i 3c ustawy z 22 marca 1990 r. – o pracownikach samorządowych. Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

----------------------------------------------------------------
Informuje, że po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko został przyjęty Pan Paweł Bochniak. mgr inż. Ireneusz Gołuszka Przewodniczący komisji rekrutacyjnej

Zobacz również: