Porządek obrad

2024-03-26 09:26:59 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 marzec 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/394/2023 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Złota środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie obrad.

Zobacz również: