Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Złotej

2018-02-05 09:07:53 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie Wójta Gminy Złota z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze –stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Złotej

Wymiar zatrudnienia:

Warunki pracy:

1. Wymagania niezbędne:

a)obywatelstwo polskie,

b)niekaralność za przestępstwa umyślne, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

d) preferowane wykształcenie wyższe ekonomia, rachunkowość,

e)wiedza z zakresu przepisów samorządowych (ustawa o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego ,ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości ,ordynacja podatkowa),

f)znajomość zasad postępowania administracyjnego, w szczególności w części dotyczącej obiegu dokumentów i dokonywania czynności administracyjnych,

g)biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów: pakietów biurowych min. Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego; obsługujących pocztę elektroniczną i Internetu),

h) nieposzlakowana opinia, 

2.Wymagania dodatkowe:

a)obsługa urządzeń biurowych,

b)preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

c)komunikatywność,

d)zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych,

e)prawo jazdy.

f)doświadczenie zawodowe: pożądane - przy wykonywaniu podobnych czynności

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało między innymi:

1.      Obsługa  finansowo-księgowa   urzędu  gminy w zakresie  dochodów

2.      Kompletowanie i opisywanie wyciągów  bankowych 

3.      Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej

4.      Prowadzenie księgowości podatkowej zgodnie z klasyfikacją szczegółową dochodów

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

5.      Prowadzenie księgowości opłat:

- za gospodarowanie odpadów komunalnych

- za przystanki

-za licencje i koncesje

-opłaty skarbowe

- dochody z urzędów  skarbowych

6.      Prowadzenie  rejestru wpłat osób fizycznych w zakresie  realizacji inwestycji

7.      Uzgadnianie kont w zakresie prowadzonej  ewidencji dochodów

8.      Sporządzanie  zestawień   obrotów i sald

9.      Sporządzanie obowiązujących   sprawozdań  z realizacji  budżetu gminy

10.  Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych

11.  Zastępstwo w czasie nieobecności inspektora do spraw księgowości.

12.  Inne prace  zlecone  przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia::

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)kwestionariusz osobowy,

d)kserokopie świadectw pracy,

e)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

f)kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie o odbytych stażach lub praktykach),

g)kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy,

h)oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku naboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

i)oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być zaopatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Złotej”, w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2018 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://www.gminazlota.pl/bip)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt Gminy Złota

                                                           (-)Tadeusz Sułek

Zobacz również: