OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2018-08-06 13:14:48 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota
 

ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko pracy : pracownik socjalny
 

Warunki pracy :

 • etat ( 40 godz. tygodniowo),
 • umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.
 1. Wymagania niezbędne :
 • obywatelstwo polskie ,
 • dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych ,
 •  ukończenie  studiów wyższych  na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu  pracownika socjalnego na jednym z kierunków :

  -   pedagogika,

        -   pedagogika specjalna,

        -   polityka społeczna,

       -   politologia ,

       -    psychologia,

       -    socjologia ,

      -     nauki o rodzinie ,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 • odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy,

  2. Wymagania dodatkowe

 •    znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej , rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa niezbędne przy świadczeniu pracy socjalnej,
 • umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programu HELIOS,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,

3. Zakres zadań na stanowisku:

 • praca socjalna,
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk , które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin , grup i środowisk społecznych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych ,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację  życiową,
 • współuczestniczenie w opracowaniu oraz wdrożeniu i rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 • przygotowywanie wymaganej dokumentacji w celu ustalenia planu pomocy,
 • diagnoza podległego regionu,
 1. Wymagane dokumenty
 • życiorys ( CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy ( pobierz),
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów poświadczające odbyte kursy, szkolenia itp.,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalające za zatrudnienie na stanowisku,
 • zaświadczenie / oświadczenie o niekaralności [Pobierz],
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, (pobierz)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  – pracownik socjalny” , w nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2018 . do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 
Wszelkie informacje związane z naborem będą umieszczone na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złota (
http://www.gminazlota.pl/bip) i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Złotej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ),powinny być opatrzone klauzulą :” Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( DZ. U. Z 2002r. Nr 101,poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Zobacz również: