III Sesja Rady Gminy Złota - zaproszenie

2018-12-07 10:34:19 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesje Rady Gminy Złota , która odbędzie się 12 grudnia 2018 roku o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

>> Transmisja wideo na żywo <<

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie guorum.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie :
a. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
b. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c.    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d.    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2019 rok,
e.  określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,,
f.  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota,
g. określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
h. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,           
4.    Interpelacje i zapytania .
5.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zamknięcie obrad.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                  Adam Wypych

Zobacz również: