Ogłoszenie

2019-02-07 17:17:15 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Złota na lata 2018-2023”
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
8.    Podjęcie w sprawie zarządzenia poboru: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Ośrodka Edukacji Przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Miernowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Złota osobie fizycznej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu dla której organem prowadzącym jest Gmina Złota osobie fizycznej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej im Jana Jasińskiego w Miernowie dla kórej organem prowadzącym jest Gmina Złota osobie fizycznej.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Chrobrzu dla której organem prowadzącym jest Gmina Złota osobie fizycznej.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2031.
16.    Interpelacje i zapytania.
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
18.    Wolne wnioski.
19.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Wypych

Zobacz również: