Sesja Rady Gminy Złota

2006-04-21 10:26:49 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 25 kwietnia 2006 r. o godz. 1200 w Szkole Podstawowej w Złotej .

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. - wystąpienie Wójta Gminy, - zapoznanie z uchwałą RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 r. - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej, - dyskusja - podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota z tytułu wykonania budżetu za 2005r. 5. Podjęcie uchwał: a. w sprawie wyrażenia zgody oddania w najem lokalu stanowiącego własność gminy Złota na okres 10 lat , b. w sprawie skargi na Wójta Gminy, c. w sprawie zmian w Statucie Gminy, d. w sprawie objęcia działki gruntu położonej w Niegosławicach w dzierżawę na okres 30 lat e. w sprawie podziału gm.Złota na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Złotej. f. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gm. Złota 6. Sprawozdanie z działalności SZOZ w Złotej za 2005 r. 7. Przedstawienie wstępnych Projektów Organizacyjnych Szkół na rok szkolny 2006/2007 9 . Zmiany w budżecie. 10. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 11. Interpelacje i zapytania 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 13. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mlaskawa

Zobacz również: