Zapraszamy na Sesje

2019-06-12 12:43:50 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 26 czerwca o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Złota 2019-06-10

 Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 26 czerwca o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2018r.”
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.
7.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
8.    Zapoznanie z Uchwałą  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
9.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy za 2018r.
10.    Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
11.    Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r.
12.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
13.    Podjęcie uchwały absolutoryjnej.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Złota zaliczanych do sektora finansów publicznych.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
16.    Podjęcie uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2019-2031.
17.    Interpelacje i zapytania.
18.    Wolne wnioski.
19.    Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
20.    Zamknięcie obrad.
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                         Adam   Wypych

Zobacz również: